Kết quả triển khai, thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU tại Huyện ủy Thuận Bắc

Đăng ngày 17 - 09 - 2023
Lượt xem: 373
100%

Thực hiện Quyết định số 1521-QĐ/TU, ngày 28/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 29/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn năm 2030 đối với một số tổ chức đảng. Sáng ngày 15/9/2023, Đồng chí Nguyễn Long Biên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy – Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Tổ trưởng Tổ giám sát, chủ trì buổi giám sát thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU tại Huyện ủy Thuận Bắc, tham gia Đoàn giám sát có các thành viên, gồm: Đồng chí Lê Văn Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy – Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh – Tổ phó Tổ giám sát, Giám đốc Sở Tài chỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

 

Tại buổi làm việc, Đoàn giám sát đã thống nhất đánh giá Huyện ủy Thuận Bắc đã thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU, văn bản chỉ đạo để thúc đẩy chuyển đổi số được ban hành kịp thời, nhất là công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức số, kỹ năng số cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân; Triển khai và thực hiện Đề án 06, một số chỉ tiêu hoàn thành sớm, vượt tiến độ đề ra; Hạ tầng công nghệ thông tin, hạ tầng số được quan tâm đầu tư, từng bước đáp ứng nhu cầu chuyển đổi số; Cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin dùng chung được tích cực triển khai, sử dụng và khai thác; Tỷ lệ văn bản xử lý trên môi trường mạng được nâng lên; dịch vụ công trực tuyến có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là cấp xã.

Tuy nhiên, Đoàn giám sát cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế, như: Công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức, nâng cao kỹ năng số cho người dân có mặt chưa đáp ứng được yêu cầu; vai trò của Mặt trận và các tổ chức chính trị -xã hội nêu trong báo cáo chưa thật sự rõ nét; Công tác chỉ đạo tại một số tổ chức cơ sở đảng trực thuộc còn chưa sâu sát, hiểu và nắm bắt thông tin về chuyển đổi số còn hạn chế; Người dân trên địa bàn huyện quan tâm, hiểu biết chuyển đổi số trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến và các hoạt động sản xuất, sinh hoạt hàng ngày chưa nhiều; Phát triển nguồn dữ liệu chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra, cơ sở dữ liệu đất đai chậm cập nhật, bổ sung; Việc huy động nguồn lực đầu tư cho ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số của huyện còn hạn chế; Hạ tầng công nghệ thông tin, hạ tầng số chưa đáp ứng nhu cầu thực tế của địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Long Biên chủ trì buổi giám sát

 

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Long Biên PCT UBND tỉnh thống nhất với một số nhiệm vụ trọng tâm mà Huyện ủy Thuận Bắc nêu ra trong báo cáo và lưu ý một số nhiệm vụ để tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 09-NQ/TU, (1) Chuyển đổi số là nhiệm vụ chính trị quan trọng cả trước mắt và lâu dài, cần phải kiên quyết, kiên trì trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số trên địa bàn huyện; (2) Quán triệt sâu sắc đến cấp ủy, chính quyền, cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị về quan điểm xuyên suốt lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, là động lực, nguồn lực của chuyển đổi số; trong đó xây dựng chính quyền số là động lực chính, then chốt, dẫn dắt việc dần hình thành nền kinh tế số, công dân số, xã hội số; (3) Phát huy mạnh mẽ vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tham gia đẩy mạnh tuyên truyền, vận động thay đổi nhận thức của cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân về chuyển đổi số, nồng cốt là lực lượng đoàn thanh niên; tiếp tục mở rộng phát triển và tổ chức hoạt động có hiệu quả các Tổ công nghệ số cộng đồng; tập trung phổ biến kiến thức, nâng cao nhận thức, kỹ năng số cho người dân; (4) Đẩy mạnh các phong trào thi đua chuyển đổi số, tạo sự quan tâm, tích cực tham gia thi đua của toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong hệ thống cơ quan chính trị - nhà nước, người dân và doanh nghiệp; thi đua phấn đấu mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương có ít nhất 01 sản phẩm chuyển đổi số trong năm 2023; (5) Phát triển dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử, dữ liệu đất đai, giao thông, xây dựng để phục vụ người dân và doanh nghiệp; đảm bảo an toàn thông tin và an ninh mạng; (6) Đào tạo, bồi dưỡng, thu hút nguồn nhân lực công nghệ thông tin chất lượng cao sẵn sàng tham gia vào quá trình chuyển đổi số, nâng cao trình độ về nhân lực chuyển đổi số của cán bộ, công chức, viên chức và bồi dưỡng các kỹ năng khai thác, sử dụng các nền tảng số cho Tổ công nghệ số cộng đồng để hỗ trợ, phục vụ người dân trên địa bàn huyện; (7) Địa bàn huyện có đồng bào dân tộc thiểu số chiếm đa số, điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, dân trí và nhận thức còn thấp, do đó, cần xác định được vùng, khu vực, lĩnh vực để tập trung ưu tiên, khuyến khích thực hiện chuyển đổi số, cũng như phát triển các nền tảng số để phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, phục vụ người dân và doanh nghiệp; (8) Huy động mạnh mẽ các nguồn lực thực hiện chuyển đổi số, chú trọng việc lồng ghép nguồn lực trong từng chương trình, đề án có liên quan; coi trọng nguồn lực đầu tư của doanh nghiệp, xã hội; quan tâm xã hội hóa trong công tác đầu tư, nâng cấp hạ tầng thiết bị công nghệ thông tin hiện đại và đồng bộ; triển khai đồng bộ mạng băng thông rộng chất lượng cao, nâng cấp mạng di động 4G, thí điểm mạng di động 5G; (9) Xây dựng các chính sách ưu đãi để thúc đẩy phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp ứng dụng công nghệ số, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; đẩy mạnh tiến độ chuyển đổi số trong các doanh nghiệp tại địa phương để nâng cao năng lực cạnh tranh; phát triển các sản phẩm đặc thù, sản phẩm OCOP của địa phương lên các sàn giao dịch điện tử; (10) Triển khai rà soát, xây dựng bổ sung các chương trình, kế hoạch, giải pháp phù hợp để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ được giao của Nghị quyết số 09-NQ/TU theo lộ trình cụ thể đến năm 2025; (11) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết  tại các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc, qua đó kịp thời nắm bắt, có giải pháp chỉ đạo kịp thời, cũng như phát hiện được những mô hình, cách làm hay, hiệu quả để triển khai nhân rộng, tạo điểm nhấn, đột phá của huyện trong công tác chuyển đổi số./.

Tin liên quan

Tổng kết hoạt động của Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số năm 2023(29/12/2023 1:53 CH)

Kết quả thực hiện chuyển đổi số 6 tháng đầu năm 2023 của tỉnh Ninh Thuận(16/08/2023 5:15 CH)

Bảo vệ trẻ em trên không gian mạng - nhiệm vụ cấp bách(14/06/2023 7:33 SA)

Tăng cường xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường mạng(28/04/2023 11:43 SA)

Nâng cao hiệu quả hoạt động Cổng/Trang thông tin điện tử thành phần(28/04/2023 11:41 SA)

Tin mới nhất

Tổng kết hoạt động của Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số năm 2023(29/12/2023 1:53 CH)

Báo cáo kết quả triển khai thực hiện 9 tháng đầu năm 2023 theo kế hoạch số 956/KH-BĐHCĐS NGÀY...(01/12/2023 10:18 SA)

Kết quả triển khai thực hiện chuyển đổi số 9 tháng đầu năm 2023 theo Kế hoạch số 956/KH-BĐHCĐS...(24/11/2023 8:35 SA)

Thanh toán không dùng tiền mặt - Động lực thúc đẩy dịch vụ công(26/10/2023 8:26 SA)

24 hình thức lừa đảo phổ biến trên không gian mạng Việt Nam(23/10/2023 7:05 SA)

    23 người đang online
    °