Danh sách người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

100%

DANH SÁCH NGƯỜI THỰC HIỆN PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN

          Thực hiện Quyết định số 82/2017/QĐ-UBND  ngày 29/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

          Sở Thông tin và Truyền thông công bố danh sách Người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh như sau:

          1. Người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh

 

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

E-mail

1

Võ Đình Vinh

Phó Giám đốc Sở Công thương

0988.277.772

vodinhvinh@ninhthuan.gov.vn

2

Nguyễn Đình Vinh

Giám đốc Sở Giao thông Vận tải

0259. 3823302

0918.824241

vanvinh@ninhthuan.gov.vn

3

Nguyễn Huệ Khải

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

0989.020003

huekhai@ninhthuan.edu.vn

4

Lê Tiến Dũng  

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

0907.658768

ltdung@ninhthuan.gov.vn

5

Lê Kim Hoàng

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

0259. 3836999

0913.930268

kimhoang@ninhthuan.gov.vn

6

Hà Anh Quang

Giám đốc Sở Lao động-Thương binh & Xã hội

0918.381680

haanhquang@ninhthuan.gov.vn

7

Trần Hải

Giám đốc Sở Nội vụ

0918.096103

tranhai@ninhthuan.gov.vn

8

Đặng Kim Cương

Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

0913.198048

Kimcuong171@gmail.com

9

Nguyễn Văn Nhựt

Giám đốc Sở Tài chính

0913.708324

nvannhut@ninhthuan.gov.vn

10

Nguyễn Văn Quế

Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

0919.854567

nvque@ninhthuan.gov.vn

11

Đào Xuân Kỳ

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

0683. 922.752

0913. 709.908

xuanky@ninhthuan.gov.vn

12

Lê Quyện

Phó Giám đốc Sở Tư pháp

0259.3836768

0919.648558

lequyenstp@ninhthuan.gov.vn

13

Nguyễn Văn Hòa

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

097. 3292368

nvanhoa@ninhthuan.gov.vn

14

Lê Phạm Quốc Vinh

Giám đốc Sở Xây dựng

02593. 822.504

0913. 822094

quocvinhsxd@ninhthuan.gov.vn

15

Lê Vũ Chương

Giám đốc Sở Y tế

098.9505011

vuchuong@ninhthuan.gov.vn

16

Lê Quang Cảnh

Chánh Thanh tra tỉnh

0259.920357

0913.198.005

quangcanh@ninhthuan.gov.vn

17

Hồ Sĩ Sơn

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

0907.997.468

syson@ninhthuan.gov.vn

18

Pi Năng Thị Thủy

Trưởng Ban Dân tộc

0919.630.489

thithuy@ninhthuan.gov.vn

19

Sử Đình Vinh

Trưởng ban Quản lý các Khu công nghiệp

0913.882299

dinhvinh.bqlkcn@ninhthuan.gov.vn

20

Nguyễn Minh Hà

Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

0909.209.688

minhhantv@ninhthuan.gov.vn

 

 

 

2. Người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã

Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

E-mail

1

Trần Ngọc Quang

Phó Chủ tịch UBND thành phố

0944.338.642

Ngocquantran73@gmail.com

2

Nguyễn Minh Tuấn

Chủ tịch UBND phường Bảo An

096.2157272

minhtuan.baoan@ninhthuan.gov.vn

3

Nguyễn Minh Thành

Chủ tịch UBND phường Đạo Long

085.7944081

 

4

Nguyễn Thị Thanh Tâm

Chủ tịch UBND phường Kinh Dinh

0908.483124

ubndkd@ninhthuan.gov.vn

5

Hà Nam Hồng

Chủ tịch UBND phường Mỹ Bình

0913.686879

namhong.mybinh@ninhtthuan.gov.vn

6

Bành Thế Hưng

Chủ tịch UBND phường Phủ Hà

0938.047157

ubndph@ninhthuan.gov.vn

7

Hoàng Minh Khánh

Chủ tịch UBND phường Thanh Sơn

094.8368490

minhkhanh.thanhson@ninhthuann.gov.vn

8

Phan Hoàng Việt

Chủ tịch UBND phường Tấn Tài

0937.470.687

hoangviet.tantai@ninhthuan.gov.vn

Huyện Ninh Hải

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

E-mail

1

Nguyễn Thành Phú

Chủ tịch UBND huyện Ninh Hải

0919.061.064

ubnd_nh@ninhthuan.gov.vn

2

Nguyễn Văn Trọng

Phó Chủ tịch UBND thị trấn Khánh Hải

0918.518982

ubnd_kh@ninhthuan.gov.vn

3

Trần Kim Vương

Chủ tịch UBND xã Tân Hải

0902.799506

ubnd_tanhai@ninhthuan.gov.vn

4

Trần Phi Mang

Chủ tịch UBND xã Phương Hải

0937.785929

ubnd_ph@ninhthuan.gov.vn

5

Nguyễn Thành Mỹ

Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hải

0916.997990

ubnd_vh@ninhthuan.gov.vn

6

Trương Khắc Sang

Chủ tịch UBND xã Hộ Hải

0918.504337

ubnd_hh@ninhthuan.gov.vn

7

Nguyễn Phấn

Bí thư-Chủ tịch UBND xã Tri Hải

0949.971075

ubnd_trihai@ninhthuan.gov.vn

8

Đào Quốc Thắng

Chủ tịch UBND xã Thanh Hải

0949.044916

ubnd_thanhhai@ninhthuan.gov.vn

9

Mai Anh Huấn

Chủ tịch UBND xã Nhơn Hải

0918.616154

ubnd_nhonhai@ninhthuan.gov.vn

10

Võ Như Thủy

Chủ tịch UBND xã Xuân Hải

0977.674642

ubnd_xh@ninhthuan.gov.vn

Huyện Thuận Bắc

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

E-mail

1

Phạm Trọng Hùng

Chủ tịch UBND huyện Thuận Bắc

0913.953954

 

2

Võ Ngọc Phương

Chủ tịch UBND xã Lợi Hải

037.343.9131

 

3

Phạm Thái Sơn

Chủ tịch UBND xã Bắc Phong

   

4

Nguyễn Hữu Trí

Chủ tịch UBND xã Công Hải

0974.707441

huutri.ch@gmail.com

Huyện Ninh Sơn

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

E-mail

1

Hoàng Lê Ngọc Anh

Phó CT. UBND huyện Ninh Sơn

0917.152615

 

2

Đặng Hoàng Anh

Chủ tịch UBND xã Hòa Sơn

0357.927939

 

3

Nghiêm Văn Vinh

Chủ tịch UBND xã Ma Nới

02593.856664

0918.528572

Vanminh.ns@ninhthuan.gov.vn

4

Đinh Hữu Sỹ

Chủ tịch UBND xã Mỹ Sơn

0986.521832

Huusy.ns@ninhthuan.gov.vn

5

Lê Đăng Anh Nhân

Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn

0976.348.141

Anhnhan.ns@ninhthuan.gov.vn

Huyện Bác Ái

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

E-mail

1

Hồ Xuân Ninh

Chủ tịch UBND huyện Bác Ái

0913.191.001

xuanninh@ninhthuan.gov.vn

2

Mã Thành Nhã

Chuyên viên Văn phòng -Thống kê xã Phước Bình

02593.504334

 

3

Nguyễn Quốc Hoàn

Chủ tịch UBND xã Phước Hòa

   

4

Chamaléa Ong

Chủ tịch UBND xã Phước Đại

   

Huyện Ninh Phước

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

E-mail

1

Bạch Văn Nguyên

Phó CT. UBND huyện Ninh Phước

02593.864.506

0919.061.730

bvnguyen@ninhthuan.gov.vn

2

Trương Thị Phương Trang

Chủ tịch UBND xã An Hải

02593.552168

Truongtrang6838@gmail.com

3

Huỳnh Kiều Minh

Chủ tịch UBND xã Phước Hữu

02593.863.748

0987.727.628

ubnd_phuochuu@ninhthuan.gov.vn

4

Ngô Văn Chánh

Chủ tịch UBND xã Phước Sơn

02593.862.104

0378.079.997

ubnd_phuocson@ninhthuan.gov.vn

Huyện Thuận Nam

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

E-mail

1

Trương Xuân Vỹ

Chủ tịch UBND huyện Thuận Nam

0913.184017

xuanvy@ninhthuan.gov.vn

2

Trần Mạnh Cương

Chủ tịch UBND xã Phước Minh

0984.584.564

 

    1 người đang online
    °