Các Sở

100%

CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

STT

Đơn vị

1

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

2

Sở Nội vụ

3

Sở Tư pháp

4

Sở Xây dựng

5

Sở Khoa học và Công nghệ

6

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

7

Sở Công Thương

8

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

9

Sở Tài nguyên và Môi trường

10

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

11

Sở Y tế

12

Sở Tài chính

13

Sở Giao thông vận tải

14

Sở Giáo dục và Đào tạo

15

Sở Kế hoạch và Đầu tư

16

Sở Thông tin và Truyền thông

17

Ban Dân tộc

18

Thanh tra tỉnh

    33 người đang online
    °