STT Tiêu đề Xem/Tải về
1 Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ lĩnh vực Sở hữu trí tuệ đặt hàng cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước năm 2023 (đợt 2) qd 831.pdf
2 Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ lĩnh vực Sở hữu trí tuệ đặt hàng cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước năm 2023 QĐ 315.pdf
danh muc.pdf
3 Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ “Địa Chí Ninh Thuận” thực hiện từ năm 2023 QD 189.pdf
dm qd 189.pdf
4 Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước (đợt 1) thực hiện từ năm 2023 QD 52.pdf
DM QD52.pdf
5 Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước (đợt 3) thực hiện từ năm 2022 QD 1739.pdf
DM QD 1739.pdf
6 Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ lĩnh vực Sở hữu trí tuệ đặt hàng cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước đợt 02 năm 2022 QD 1708.pdf
7 Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước (đợt 1) thực hiện từ năm 2022 QD 1111.pdf
DM QD 1111.pdf
8 Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ lĩnh vực Sở hữu trí tuệ, đổi mới sáng tạo đặt hàng cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước năm 2022 QD 1053.pdf
9 Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước (đợt 2) thực hiện từ năm 2021 QD 1866.pdf
DM 1866.pdf
10 Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước (đợt 1) thực hiện từ năm 2021 QD 1451.pdf
DM 1451.pdf
11 Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ lĩnh vực Sở hữu trí tuệ đặt hàng cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước năm 2020 QDCT 1222_signed.pdf
12 Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ lĩnh vực Sở hữu trí tuệ đặt hàng cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước năm 2020 ( lĩnh vực dự án sở hữu trí tuệ) QDCT 697.pdf
13 Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ lĩnh vực Sở hữu trí tuệ đặt hàng cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước bắt đầu thực hiện năm 2019 QDCT 1280_signed.pdf
14 Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ lĩnh vực Sở hữu trí tuệ đặt hàng cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước bắt đầu thực hiện năm 2019 QDCT162.pdf
1 
    32 người đang online
    °