Định hướng phát triển KT-XH tỉnh Ninh Thuận 5 năm 2021 - 2025

100%

1. Mục tiêu tổng quát:

Tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, ứng dụng khoa học và công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động; huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực phát triển kinh tế nhanh và bền vững, kinh tế biển là động lực, đưa quy mô nền kinh tế đến cuối nhiệm kỳ tăng 1,9 lần so với năm 2020. Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa các dân tộc; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân; bảo đảm quốc phòng, an ninh. Phấn đấu xây dựng Ninh Thuận đến năm 2025 là tỉnh phát triển khá của khu vực và cả nước, là một trong những trung tâm năng lượng tái tạo, năng lượng sạch.

2. Các chỉ tiêu chủ yếu:

Về kinh tế (05 chỉ tiêu): (1) Tốc độ tăng tổng sản phẩm nội tỉnh (GRDP) đạt 10-11%/năm. Đến năm 2025, kinh tế biển chiếm khoảng 41-42% GRDP của tỉnh; (2) GRDP bình quân đầu người đạt 113-115 triệu đồng/người; (3) cơ cấu kinh tế: nông, lâm, thủy sản chiếm 18-19%, công nghiệp - xây dựng chiếm 42-43%, dịch vụ chiếm 39-40%; (4) tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2021-2025 đạt 100-105 ngàn tỷ đồng; (5) thu ngân sách trên địa bàn đến năm 2025 đạt 6.400-6.500 tỷ đồng.

Về xã hội (05 chỉ tiêu): (1) Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều theo chuẩn mới giảm 1,5-2% hằng năm; (2) có 75% số xã và 50% số huyện đạt chuẩn nông thôn mới; (3) tỷ lệ trường phổ thông đạt chuẩn quốc gia đạt 65%; (4) tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 70%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ là 33%; (5) 100% số xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế.

Về môi trường (03 chỉ tiêu): (1) Đến năm 2025, tỷ lệ che phủ rừng đạt 49%; (2) tỷ lệ số hộ dân được sử dụng nước sạch ở đô thị và nước hợp vệ sinh ở nông thôn đạt từ 98% trở lên; (3) tỷ lệ khu, cụm công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn 100%.

Về quốc phòng - an ninh: Tỷ lệ xã, phường, thị trấn vững mạnh toàn diện hằng năm đạt 70% trở lên. Tỷ lệ Đảng viên trong dân quân, tự vệ đạt 25% trở lên.

3. Các nhóm giải pháp:

Thống nhất các nhóm giải pháp chủ yếu tại Tờ trình số 216/TTr-UBND ngày 27/11/2020 của UBND tỉnh, cụ thể như sau:

- Nhóm giải pháp thực hiện có hiệu quả 3 khâu đột phá,

- Nhóm giải pháp về ứng dụng và chuyển giao khoa học, công nghệ vào sản xuất, đời sống; nâng cao hiệu quả công tác quản lý, khai thác, sử dụng nguồn lực tài nguyên đất đai.

- Nhóm giải pháp về phát huy nội lực và sử dụng có hiệu quả nguồn lực bên ngoài.

- Nhóm giải pháp chăm lo phát triển văn hóa-xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội.

- Nhóm giải pháp nâng chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân và công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình.

- Nhóm giải pháp đẩy mạnh xã hội hóa đối với chăm sóc người có công và đối tượng yếu thế trong xã hội.

- Nhóm giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính; xây dựng chính quyền điện tử; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.

- Triển khai xây dựng các chương trình, đề án để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, gồm 9 Chương trình, Đề án đã triển khai trong giai đoạn 2016 - 2020 và 12 Chương trình, Đề án mới.

Các văn bản có liên quan

Nghị Quyết 74/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Ninh Thuận 5 năm 2021 - 2025

Quyết định 458/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế tỉnh Ninh Thuận 5 năm 2021 - 2025

 

    25 người đang online
    °