Ban, Đơn vị sự nghiệp

100%

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

Trường Cao Đẳng nghề Ninh Thuận

BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp

BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông

BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

BQL Vườn Quốc gia Núi chúa

 

BQL Vườn Quốc gia Phước Bình

Ban Xây dựng năng lực và Thực hiện các dự án ODA ngành nước

    71 người đang online
    °