STT Nội dung Đơn vị Tài liệu Ngày bắt đầu Ngày kết thúc SL Góp ý
1 Dự thảo QCĐP về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tỉnh Ninh Thuận 08/11/2021 08/12/2021 0
2 Dự thảo Quyết định UBND tỉnh Sửa đổi, bổ sung Phụ lục II kèm theo Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND ngày 19/3/2019 06/12/2021 07/12/2021 0
3 Dự thảo Quy hoạch chế xây dựng, quản lý và thực hiện chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Ninh Thuận 27/06/2021 26/11/2021 1
4 Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh; Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh 21/10/2021 21/11/2021 0
5 Dự thảo Tờ trình Đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định về cơ học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ 21/10/2021 21/11/2021 0
6 Dự thảo Quyết định và Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 08/11/2021 18/11/2021 0
7 Dự thảo Quyết định và Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 08/11/2021 18/11/2021 0
8 Dự thảo Tờ trình Đề nghị ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực 05/10/2021 05/11/2021 0
9 Dụ thảo Tờ trình và Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về PCCC được đưa vào sử dụng trước ngày Luật PCCC có hiệu quả (lần 2) 04/10/2021 04/11/2021 0
10 Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh; Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh 21/10/2021 21/10/2021 0
11 Dự thảo Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 17/09/2021 12/10/2021 0
12 Dự thảo tờ trình, dự thảo Nghị quyết sửa đổi và bổ sung Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 19/3/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc thông qua Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh 06/10/2021 12/10/2021 0
13 Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh, Quyết định của UBND tỉnh quy định định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022 (lấy ý kiến lần 2) 04/10/2021 10/10/2021 0
14 Dự thảo Quy hoạch sử dụng đất 2021-2030 của huyện Bác Ái 06/09/2021 07/10/2021 0
15 Dự thảo Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Ninh Phước 07/09/2021 07/10/2021 0
16 Dự thảo Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Thuận Bắc 07/09/2021 07/10/2021 0
17 Dự thảo Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận 09/09/2021 30/09/2021 0
18 Dự thảo “Báo cáo xác định chiều rộng và ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Ninh Thuận” 17/09/2021 27/09/2021 0
19 Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh, Quyết định của UBND tỉnh Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2022-2025 15/09/2021 21/09/2021 0
20 Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về xúc tiến thương mại giai đoạn 2021-2025, định hướng 2030 03/09/2021 20/09/2021 0
21 Dự thảo Nghị quyết của HĐND Tỉnh quy định việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2021/QH10 có hiệu lực 17/08/2021 17/09/2021 0
22 Lấy ý kiến Nhân dân về khen thưởng Huân chương Lao động hạng Ba đối với ngành Gíáo dục và Đào tạo năm học 2020-2021 17/08/2021 17/09/2021 0
23 Dụ thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy được đưa và sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2021/QH10 có hiệu lực (lần 1) 13/08/2021 17/09/2021 0
24 Dự thảo Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo 15/09/2021 16/09/2021 0
25 Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh, Quyết định của UBND tỉnh và đánh giá kết quả thực hiện định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương, phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền 13/09/2021 15/09/2021 0
26 Dự thảo tờ trình và dự thảo Quyết định của UBND tỉnh kéo dài thời hạn áp dụng các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về mức thu, vùng thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễm, giảm học phí 13/09/2021 14/09/2021 0
27 Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 40/2019/QĐ-UBND ngày 09/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định một số nội dung và mức chi hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng trong nước đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh 09/09/2021 10/09/2021 0
28 Dự thảo Quyết định quy định chính sách hỗ trợ kinh phí cho những người tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19 thuộc Tổ giám sát cộng đồng ở cơ sở và Chốt kiểm soát trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 09/09/2021 10/09/2021 0
29 Dự thảo Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận 06/08/2021 06/09/2021 0
30 Lấy ý kiến Nhân dân về khen thưởng Huân chương Lao động đối với cán bộ có quá trình cống hiến 26/08/2021 04/09/2021 0
31 Dự thảo Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 28/07/2021 28/08/2021 0
32 dự thảo Chiến lược khai thác, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 11/08/2021 25/08/2021 0
33 Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 13/08/2021 23/08/2021 0
34 Dự thảo Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2021-2026 13/08/2021 20/08/2021 0
35 Dự thảo Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2021-2026 16/08/2021 20/08/2021 0
36 Dự thảo đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về xúc tiến thương mại giai đoạn 2021- 2025, định hướng 2030 08/08/2021 10/08/2021 0
37 Dự thảo Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Ninh Thuận 04/08/2021 09/08/2021 0
38 Dự thảo Quy hoạch chế xây dựng, quản lý và thực hiện chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Ninh Thuận 12/07/2021 26/07/2021 0
39 Dự thảo Quyết định Phân công, phân cấp quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 14/07/2021 21/07/2021 0
40 Dự thảo Nghị quyết sửa đổi Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 về phân loại đô thị. 13/07/2021 16/07/2021 0
41 Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh, tờ trình của UBND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ cho vay vốn từ NSĐP đối với NLĐ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025 28/06/2021 07/07/2021 0
42 Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 15/2019/NQ-HĐND 25/05/2021 25/06/2021 0
43 Dự thảo liên quan đến Chính sách hỗ trợ khen thưởng địa phương được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025 24/05/2021 22/06/2021 0
44 Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh Quy định mức thu và sử dụng nguồn thu dịch vụ tuyển sinh vào lớp 6, lớp 10 tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 19/05/2021 19/06/2021 0
45 Quyết định Về việc quy định nghĩa vụ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 19/05/2021 19/06/2021 0
46 Dự thảo Quyết định sửa đổi, thay thế Quyết định số 955/2010/QĐ-UBND ngày 17/6/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh 19/05/2021 19/06/2021 0
47 Dự thảo Quyết định ban hành Quy định chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 18/05/2021 18/06/2021 0
48 Dự thảo Quyết định quy định tỷ lệ để lại về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 17/06/2021 18/06/2021 0
49 Dự thảo Quyết định quy định tỷ lệ để lại về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 17/06/2021 18/06/2021 0
50 Lấy ý kiến Nhân dân trên phương tiện truyền thông của tỉnh về đề nghị khen thưởng Huân chương Lao động 13/05/2021 13/06/2021 0
51 Dự thảo Quy định một số nội dung vê lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 10/05/2021 10/06/2021 0
52 Dự thảo quyết định Phân cấp thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở 31/05/2021 07/06/2021 0
53 Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh và dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh 21/05/2021 28/05/2021 0
54 Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư 25/05/2021 27/05/2021 0
55 Dự thảo Kế hoạch phát triển nhà ở 5 năm giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 14/05/2021 20/05/2021 0
56 Dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh trên Cổng thông tin điện tử tỉnh đế lấy ý kiến góp ý của nhân dân 19/04/2021 19/05/2021 0
57 Dự thảo Quyết định về việc quy định giá thuê nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 04/05/2021 12/05/2021 0
58 Góp ý Đơn giá chuyên ngành đô thị trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 23/04/2021 10/05/2021 0
59 Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức trích từ nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách tỉnh để bổ sung nguồn vốn Quỹ Phát triển đất 09/04/2021 09/05/2021 0
60 Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của HĐND tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng đối với các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh 30/03/2021 30/04/2021 0
61 Dự thảo hồ sơ Nghị quyết, Quyết định quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 26/03/2021 26/04/2021 0
62 Dự thảo Quyết định của UBND Tỉnh 16/03/2021 16/04/2021 0
63 Dự thảo quyết định về việc quy định giá thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 09/03/2021 09/04/2021 0
64 Lấy ý kiến Nhân dân trên phương tiện truyền thông của tỉnh về đề nghị khen thưởng Huân chương Lao động 04/03/2021 04/04/2021 0
65 Dự thảo quyết định quy định mức chi phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 26/02/2021 26/03/2021 0
66 Dự thảo bãi bỏ Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND ngày 10/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định một số nội dung về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuậncủa UBND tỉnh 22/01/2021 22/02/2021 0
67 Dự thảo quy định mức chi phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 19/01/2021 19/02/2021 0
68 Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Quy định nội dung chi và mức chi cho hoạt động phổ cập giáo dục, xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 11/01/2021 11/02/2021 0
69 Dự thảo Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Quản lý Nhà và Chung cư trực thuộc Sở Xây dựng 01/01/2021 21/01/2021 0
70 Dự thảo báo cáo của UBND tỉnh về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cho huyện Ninh Hải năm 2020 21/12/2020 21/01/2021 0
71 V/v lấy ý kiến Nhân dân về khen thưởng Huân chương Lao động đối với cán bộ có quá trình cống hiến 18/12/2020 18/01/2021 0
72 V/v lấy ý kiến Nhân dân về đề nghị truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” 18/12/2020 18/01/2021 0
73 Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý, khai thác sử dụng dữ liệu dùng chung tỉnh Ninh Thuận 27/11/2020 27/12/2020 0
74 Dự thảo Quy chế vận hành, quản lý, khai thác, sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 26/11/2020 26/12/2020 0
75 Dự thảo Quyết định Ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước tinh Ninh Thuận 18/11/2020 18/12/2020 0
76 Dự thảo Quyết định "Quy định về phân công, phân cấp thực hiện về việc đăng ký phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước và quản lý phương tiện được miễn đăng ký trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận" 10/11/2020 13/12/2020 0
77 Dự thảo hồ sơ Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 04/11/2020 04/12/2020 0
78 Dự thảo hồ sơ Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 03/11/2020 03/12/2020 0
79 Dự thảo hồ sơ Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 30/10/2020 30/11/2020 0
80 Dụ thảo Nghị Quyết Về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 30/10/2020 30/11/2020 0
81 V/v lấy ý kiến Nhân dân trên phương tiện truyền thông của tỉnh về đề nghị khen thưởng Huân chương Lao động 29/10/2020 29/11/2020 0
82 Dự thảo Nghị quyết phê chuẩn Đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 24/10/2020 27/11/2020 0
83 Dự thảo Quyết định ban hành triển khai hệ thống thông tin phản ánh hiện trường tỉnh Ninh Thuận 22/10/2020 22/11/2020 0
84 Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh, Tờ trình, Báo cáo thuyết minh của UBND tỉnh về quy định mức thu lệ phí đăng ký kinh doanh 20/09/2020 20/10/2020 0
85 Dự thảo Nghị quyết Quy định chế độ hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong hoạt động khoa học và công nghệ, hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025 17/09/2020 17/10/2020 0
86 Dự thảo báo cáo thuyết minh Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 14/09/2020 14/10/2020 0
87 V/v lấy ý kiến Nhân dân về khen thưởng Huân chương Lao động hạng Ba đối với ông Lê Văn Lợi, nguyên Trưởng ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh 03/09/2020 03/10/2020 0
88 Dự thảo Quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân tỉnh giai đoạn đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 31/07/2020 31/08/2020 0
89 Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định thời gian hưởng, mức trợ cấp tiền mua, vận chuyển nước ngọt và sạch đối với vùng thiếu nước ngọt và sạch trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 27/07/2020 27/08/2020 0
90 Dự thảo V/v lấy ý kiến Nhân dân về khen thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì đối với cán bộ có quá trình cống hiến 09/07/2020 09/08/2020 0
91 Dự thảo Kế hoạch xây dựng QCKTĐP về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt 09/07/2020 09/08/2020 0
92 Dự thảo quy chế phối hợp quản lý thực hiện các dự án phát triển đô thị, phát triển nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 07/07/2020 07/08/2020 0
93 Dự thảo Quyết định ban hành Quy định về quản lý nghĩa trang, cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 01/07/2020 01/08/2020 0
94 Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ và quy trình trao đổi, lưu trữ , xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư 17/06/2020 17/07/2020 0
95 Dự thảo NQ phê duyệt đề án cho vay hỗ trợ việc làm duy trì và mở rộng việc làm từ nguồn vốn ngân sách địa phương đối các phường thị trấn và các xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025 16/06/2020 16/07/2020 0
96 Dự thảo Nghị quyết về Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân tỉnh giai đoạn năm 2017-2020 09/06/2020 09/07/2020 0
97 Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh 08/06/2020 08/07/2020 0
98 Dự thảo Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II tại cơ quan nhà nước các cấp tỉnh Ninh Thuận 04/06/2020 04/07/2020 0
99 Lấy ý kiến Nhân dân về khen thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì đối với ông Kiều Văn Bê (khen thưởng quá trình cống hiến) 20/05/2020 20/06/2020 0
100 Dự thảo Quy định một số nội dung về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 11/05/2020 11/06/2020 0
101 Dự thảo Nghị quyết chính sách hỗ trợ vay vốn tín dụng ưu đãi phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 29/04/2020 29/05/2020 0
102 Dự thảo Quyết định Quy định phân công, phân cấp Quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 17/04/2020 17/05/2020 0
103 Tờ trình đề nghị xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định nội dung, mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân, nội dung và mức chi chế độ hỗ trợ nạn nhân quy định tại Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định 08/04/2020 08/05/2020 0
104 Dự thảo tờ trình HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết sửa đổi, bô sung một số điều của Nghị quyết số 07/2019NQ-HĐND của HĐND tỉnh 06/04/2020 06/05/2020 0
105 Dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cho huyện Ninh Phước năm 2019 23/03/2020 23/04/2020 0
106 Lấy ý kiến góp ý dự thảo quy định về lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 20/03/2020 20/04/2020 0
107 Về đề nghị khen thưởng Huân chương Lao động( Góp ý đề nghị gửi trực tiếp về Sở Nội vụ qua email: phongqlns@ninhthuan.gov.vn) 25/03/2020 15/04/2020 0
108 Dự thảo Quyết định phân công, phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 09/03/2020 09/04/2020 0
109 Dự thảo văn bản quy định một số mức chi thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 02/03/2020 02/04/2020 0
110 Góp ý dự thảo giá đất kỳ 2020-2024 tỉnh Ninh Thuận 17/01/2020 31/03/2020 0
111 Dự thảo Quyết định ban hành quy chế thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng dữ liệu công trình ngầm đô thị trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 15/01/2020 15/02/2020 0
112 Dự thảo Quyết định ban hành về quản lý hoạt động cấp nước sạch trên địa bàn tinh Ninh Thuận 13/12/2019 13/01/2020 0
113 Lấy ý kiến Nhân dân về khen thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì đối với ông Đỗ Văn Minh, nguyên Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã và ông Lê Minh Định, Giám đốc Sở Y tế 25/11/2019 25/12/2019 0
114 Lấy ý kiến Nhân dân về khen thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì và danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” của ngành giáo dục- đào tạo năm học 2018-2019 20/10/2019 20/11/2019 0
115 Dự thảo quyết định ban hành trách nhiệm thu thập, tổng hợp và chế độ báo cáo chỉ tiêu thống kê ngành xây dựng 15/08/2019 30/09/2019 0
116 Dự thảo Tờ trình Đề nghị xây dựng Nghị quyết về nâng cao hiệu quả xúc tiến, quảng bá du lịch Ninh Thuận giai đoạn 2020-2025 26/07/2019 26/09/2019 0
117 Dự thảo Quy định một số chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp. nông thôn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 05/08/2019 05/09/2019 0
118 Lấy ý kiến Nhân dân trên các phương tiện truyền thông của tỉnh Ninh Thuận về đề nghị khen thưởng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” đối với ông Hoàng Gia Hưng, nguyên Trưởng Ban Dân vận huyện ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện 17/06/2019 17/07/2019 0
119 Dự thảo Danh mục các khu vực cần thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Ninh Thuận 07/05/2019 30/06/2019 0
120 Dự thảo Chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 27/05/2019 27/06/2019 0
121 Dự thảo Quy chế, phối hợp quản lý, phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 19/04/2019 19/05/2019 0
122 Dự thảo Quyết định ban hành Quy định phân cấp quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm Công thương trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 12/04/2019 12/05/2019 0
123 Dự thảo Nghị quyết Ban hành quy định chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 04/04/2019 04/05/2019 0
124 Dự thảo Nghị quyết, Quyết định Phân định các nhiệm vụ chi và định mức chi về tài nguyên môi trường 29/03/2019 29/04/2019 0
125 Dự thảo Nghị quyết, Quyết định Quy định mức phân bổ kinh phí từ nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông cho các lực lượng tham gia công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 29/03/2019 29/04/2019 0
126 Dự thảo Nghị quyết, Quyết định Quy định một số nội dung và mức chi hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trong nước 29/03/2019 29/04/2019 0
127 Dự thảo Nghị quyết, Quyết định Quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi 29/03/2019 29/04/2019 0
128 Dự thảo Nghị quyết, Quyết định Quy định một số nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến 29/03/2019 29/04/2019 0
129 Dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 20/03/2019 20/04/2019 0
130 Dự thảo Kế hoạch tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 6 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2019 15/03/2019 15/04/2019 0
131 Dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 31/2018/QĐ-UBND ngày 09/5/2018 của Ủy ban nhân dân 06/03/2019 08/04/2019 0
132 Dự thảo Tờ trình, Báo cáo thuyết minh của UBND tỉnh về quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế 06/03/2019 06/04/2019 0
133 Dự thảo Tờ trình, đề cương Nghị quyết, báo cáo kết quả triển khai và dự thảo báo cáo đánh giá tác động của Đề án khám chữa bệnh theo yêu cầu áp dụng tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận. 06/03/2019 06/04/2019 0
134 Dự thảo Quy chế đầu tư dự án khu đô thị mới, khu dân cư và nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 18/02/2019 18/03/2019 0
135 Dự thảo quyết định ban hành Quy chế phối hợp quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 19/12/2018 19/01/2019 0
136 Dự thảo Kế hoạch Công tác thông tin đối ngoại tỉnh Ninh Thuận năm 2019 19/12/2018 19/01/2019 0
137 Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh một số nội dung Quy hoạch phát triển hệ thống Y tế tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2011-2020 10/12/2018 10/01/2019 0
138 Lấy ý kiến Nhân dân về đề nghị truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” đối với bà Lê Thị Tý 10/12/2018 10/01/2019 0
139 Dự thảo Kế hoạch Triển khai thực hiện thông tin đối ngoại của Chính phủ giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 23/11/2018 23/12/2018 0
140 Lấy ý kiến Nhân dân về khen thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì, danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc 10/10/2018 10/12/2018 0
141 Dự thảo Kế hoạch Triển khai thực hiện Quyết định số 308/QĐ-TTg ngày 13/03/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Quản lý hoạt động truyền thanh-truyền hình cấp huyện đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 06/08/2018 06/09/2018 0
142 Dự thảo Quyết định Ban hành Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 31/07/2018 31/08/2018 0
143 Dự thảo 2 Quy chế Phối hợp triển khai các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 29/06/2018 29/07/2018 0
144 Dự thảo 2 Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp triển khai các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 29/06/2018 29/07/2018 0
145 Dự thảo Kế hoạch Triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-BTTTT ngày 26/4/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông 24/05/2018 24/07/2018 0
146 Dự thảo Nghị quyết Quy định hỗ trợ tiền thuê hạ tầng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 15/05/2018 15/07/2018 0
147 Dự thảo Tờ trình Nghị quyết Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 10/05/2018 10/07/2018 0
148 Dự thảo Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp quản lý về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú và hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 05/06/2018 05/07/2018 0
149 Dự thảo quyết định Ban hành Quy chế phối hợp quản lý về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú và hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (lần 2) 04/06/2018 04/07/2018 0
150 Dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh giai đoạn năm 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 27/04/2018 27/06/2018 0
151 Tờ trình về việc đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét ban hành Nghị quyết Quy định tặng thưởng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Ninh Thuận” 23/04/2018 23/06/2018 0
152 Dự thảo Báo cáo Đánh giá tác động Chính sách đặc thù hỗ trợ học phí, chi phí học tập cho trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông là người dân tộc thiểu số thuộc hộ cận nghèo ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn 04/05/2018 04/06/2018 0
153 Dự thảo Báo cáo Tình hình thực hiện chính sách cấp không thu tiền giấy vở học sinh; miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập vùng dân tộc thiểu sổ, miền núi 04/05/2018 04/06/2018 0
154 Dự thảo Nghị quyết chính sách đặc thù hỗ trợ học phí, chi phí học tập cho trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông là người dân tộc thiểu số thuộc diện hộ cận nghèo vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 04/05/2018 04/06/2018 0
155 Dự thảo Tờ trình Về việc đề nghị xây dựng Nghị quyết Chính sách đặc thù hỗ trợ học phí, chi phí học tập cho trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông là người dân tộc thiểu số thuộc hộ cận nghèo ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn 04/05/2018 04/06/2018 0
156 Dự thảo Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ của tỉnh Ninh Thuận có sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 105/2014/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh 30/03/2018 30/05/2018 0
157 Dự thảo quyết định Ban hành Quy định tiêu chí xét chọn dự án đầu tư cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 06/03/2018 06/05/2018 0
158 Dự thảo Quy chế hoạt động của Đài Truyền thanh cơ sở trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 05/04/2018 05/05/2018 0
159 Dự thảo Kế hoạch tổ chức Ngày Sách Việt Nam tại Ninh Thuận năm 2018 02/04/2018 02/05/2018 0
160 Dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện phê duyệt Đề án “Truyền thông về phòng, chống ma túy trên các phương tiện thông tin đại chúng” 02/03/2018 02/04/2018 0
161 Dự thảo Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại tỉnh Ninh Thuận năm 2018 12/02/2018 12/03/2018 0
162 Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước đối với công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 17/01/2018 25/02/2018 0
163 Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký cư trú, cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 01/11/2017 30/12/2017 0
164 Quy chế Quản lý và sử dụng Biểu trưng tỉnh Ninh Thuận 11/10/2017 11/12/2017 0
165 Dự thảo Nghị quyết Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 07/11/2017 07/12/2017 0
166 Dự thảo Nghị quyết Quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 07/11/2017 07/12/2017 0
167 Dự thảo Kế hoạch đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật giai đoạn 2017-2020 10/10/2017 10/11/2017 0
168 Dự thảo Nghị quyết quy định giá dịch vụ kỹ thuật khám chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT 31/08/2017 30/09/2017 0
169 Dự thảo kế hoạch triển khai Đề án 1 “Truyền thông phòng, chống mua bán người” đến năm 2020 31/08/2017 30/09/2017 0
170 Dự thảo Kế hoạch phát động phong trào thi đua chuyên đề “Thi đua thực hiện hiệu quả công tác thông tin đối ngoại của ngành Thông tin và Truyền thông” 10/07/2017 10/08/2017 0
171 Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí 05/07/2017 05/08/2017 0
172 Dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Quy chế hoạt động thông tin cơ sở 29/06/2017 29/07/2017 0
173 Dự thảo Quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản 27/06/2017 27/07/2017 0
174 Dự thảo Quy định tỷ lệ để lại về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt 27/06/2017 27/07/2017 0
175 Dự thảo Quyết định quy định giá tối đa dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ 26/06/2017 26/07/2017 0
176 Nghị quyết về thu phí Lao động người nước ngoài làm việc tại Việt Nam 21/06/2017 21/07/2017 0
177 Nghị quyết về việc vay vốn tham gia xuất khẩu lao động 21/06/2017 21/07/2017 0
178 Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, đánh giá trữ lượng khai thác, sử dụng nước dưới đất, khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển; xả nước thải vào nguồn nước ... 16/06/2017 16/07/2017 0
179 Góp ý dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về Quy định quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 08/06/2017 08/07/2017 0
180 Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức thu, miễn, thu, nộp và chế độ quản lý, sử dụng lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 23/06/2017 23/06/2017 0
181 Dự thảo Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 09/05/2017 09/05/2017 0
182 Dự thảo Kế hoạch Triển khai thực hiện Quyết định số 13/QĐ-TTg ngày 6/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ 23/03/2017 23/03/2017 0
183 Dự thảo Quy định về khoảng cách và địa bàn học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày; tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn để tổ chức nấu ăn cho học sinh tại một số trường phổ thông vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 08/01/2017 08/03/2017 0
184 Dự thảo Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại tỉnh Ninh Thuận năm 2017 06/03/2017 06/03/2017 0
185 Lấy ý kiến sửa đổi Luật Đất đai 22/03/2013 22/06/2013 0
186 Lấy ý kiến sửa đổi Hiến pháp năm 1992 06/03/2013 06/05/2013 0
    0 người đang online
    °