STT Nội dung Đơn vị Tài liệu Ngày bắt đầu Ngày kết thúc SL Góp ý
1 Dự thảo Quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận Sở Xây Dựng 21/08/2023 21/09/2023 0
2 Dự thảo Quyết định ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng đối với dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực việc làm trên địa bàn tỉnh Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 11/09/2023 18/09/2023 0
3 Dự thảo Kế hoạch Công tác thông tin đối ngoại tỉnh Ninh Thuận năm 2024 31/08/2023 15/09/2023 0
4 Dự thảo (lần 2) Nghị quyết Quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, khu phố; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị- xã hội ở các cấp xã Sở Nội Vụ 05/09/2023 09/09/2023 0
5 Dự thảo Nghị quyết Quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, khu phố, mức khoán kinh phí hoạt động Sở Nội Vụ 23/08/2023 31/08/2023 0
6 Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định mức hỗ trợ cho người được phân công trực tiếp giúp đỡ người được giáo dục tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận lên Cổng Thông tin điện tử tỉnh mục góp ý văn bản Sở Tài chính 29/07/2023 29/08/2023 0
7 Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy định kèm theo Quyết định số 70/2022/QĐ-UBND ngày 06/12/2022 27/07/2023 27/08/2023 0
8 Dự thảo Quyết định quy phạm pháp luật của UBND tỉnh 27/07/2023 27/08/2023 0
9 Quy định chế độ, định mức chi phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Ninh Thuận Sở Tài Chính 08/08/2023 14/08/2023 0
10 dự thảo Quyết định Quy định nội dung, mức chi hỗ trợ thực hiện một số chính sách trong Đề án một số cơ chế chính sách đặc thù trên địa bàn huyện Bác Ái giai đoạn 2022-2026 Sở Tài Chính 31/07/2023 05/08/2023 0
11 Dự thảo Quyết định Quy định điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (thay thế Quyết định số 85 năm 2014 của UBND tỉnh) 30/05/2023 30/06/2023 0
12 Dự thảo Quyết định quy định điều kiện tách thủa đất, hợp thủa đất và diện tích tối thiểu được tách thủa trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (thay thế Quyết định số 85 năm 2014 củaUBND tỉnh) 30/05/2023 30/06/2023 0
13 Nghị quyết Quy định Chế độ, định mức chi phục vụ hoạt động HĐND các cấp tỉnh Ninh Thuận 30/05/2023 30/06/2023 0
14 Lấy ý kiến Nhân dân về khen thưởng Huân chương Lao động đối với cán bộ có quá trình cống hiến Sở Lao động Thương binh và Xã hội 29/05/2023 29/06/2023 0
15 Dự thảo Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 94/2017/QĐUBND ngày 28/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định Giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận Sở Xây dựng 16/06/2023 23/06/2023 0
16 Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận... Sở Tài nguyên và Môi trường 16/06/2023 23/06/2023 0
17 Dự thảo Quyết định về việc bổ sung tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai tại khoản 1 Điều 2 Quyết định số 108/2017/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của UBND tỉnh 09/05/2023 09/06/2023 0
18 Dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm trực thuộc Sở Y tế 07/05/2023 07/06/2023 0
19 Dự thảo Tờ trình, QĐ ban hành tỷ lệ quy đổi khoáng sản trên địa bàn tỉnh (lần 2) Sở Tài Nguyên và Môi trường 24/05/2023 01/06/2023 0
20 Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung điểm đ khoản 5 Điều 10 Quyết định số 53/2019/QĐ-UBND ngày 28/8/2019 của UBND tỉnh ban hành Quy định chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận UBND tỉnh 17/05/2023 31/05/2023 0
21 Dự thảo Quyết định quy định mức thu ưu đãi phí, lệ phí khi thực hiện thủ tục hành chính bằng hình thức trực tuyến trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận Sở Tài Chính 23/05/2023 29/05/2023 0
22 Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh 28/04/2023 28/05/2023 0
23 Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh quy định nội dung, nhiệm vụ chi duy tu, bảo dưỡng và xử lý cấp bách sự cố đê điều trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận So 10/05/2023 18/05/2023 0
24 Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh quy định nội dung, nhiệm vụ chi duy tu, bảo dưỡng và xử lý cấp bách sự cố đê điều trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 10/05/2023 18/05/2023 0
25 Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 16/2018//QĐ-UBND ngày 31/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh 17/04/2023 17/05/2023 0
26 Dự thảo Quyết định ban hành quy định về quy trình luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 24/04/2023 16/05/2023 0
27 Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Vườn Quốc gia Núi Chúa tỉnh Ninh Thuận Ban quản lý Vườn Quốc gia Núi Chúa 20/04/2023 15/05/2023 0
28 Dự thảo Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 29/2021/QĐ-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Tập đơn giá dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận Sở Xây Dựng 24/04/2023 09/05/2023 0
29 Dự thảo Quyết định phê duyệt phương án giá nước và ban hành Biểu giá nước sạch sinh hoạt của Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận Công ty Cấp nước TNHH Đông Mỹ Hải 07/04/2023 07/05/2023 0
30 Dự thảo Nghị quyết Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 19/2021/NQ-HĐND ngày 11/12/2021 của HĐND tỉnh 30/03/2023 30/04/2023 0
31 dự thảo Quyết định Phê duyệt phương án giá nước và ban hành biểu giá nước sạch sinh hoạt của Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận 29/03/2023 29/04/2023 0
32 Dự thảo Tờ trình, Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND ngày 31/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sở Tài nguyên và môi trường 17/04/2023 24/04/2023 0
33 Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐND ngày 20/10/2022 23/03/2023 23/04/2023 0
34 Lấy ý kiến góp ý cho hồ sơ đề nghị xây dựng nghị quyết quy định nội dung, mức chi thực hiện một số chính sách trong Đề án UBND huyện Bác Ái 11/04/2023 19/04/2023 0
35 Thông tin tuyên truyền phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã huyện Ninh Sơn năm 2023 UBND huyện Ninh Sơn 09/04/2023 18/04/2023 0
36 Thông tin tuyên truyền phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã huyện Ninh Sơn năm 2023 UBND huyện Ninh Sơn 19/04/2023 18/04/2023 0
37 Dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định của UBND tỉnh “Quy định quy trình xét chọn và hợp đồng trách nhiệm đối với cộng tác viên dân số trên địa bàn tỉnh” Sở Y tế 21/03/2023 06/04/2023 0
38 Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định bãi bỏ quy định lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh tại Điều 18 Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 và khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 06/2022/NQ-HĐND ngày 22/7/2022 của HĐND tỉnh Sở Tài Chính 22/03/2023 25/03/2023 0
39 Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) 14/02/2023 14/03/2023 0
40 Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 Ban dân tộc 13/02/2023 13/03/2023 0
41 Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định chi tiết nội dung chi, mức chi của quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Ninh Thuận Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thông 07/02/2023 07/03/2023 0
42 Báo cáo tình hình triển khai Nghị quyết số 170/NQ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ và lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) do Bộ Tài nguyên và Môi trường 16/02/2023 07/03/2023 0
43 Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định mẫu hồ sơ và trình tự, thủ tục lựa chọn dự án dược liệu quý thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số 18/01/2023 18/02/2023 0
44 Dự thảo Nghị quyết quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Sở Tài Chính 19/01/2023 16/02/2023 0
45 dự thảo Quyết định giá nước sạch khu vực nông thôn của UBND tỉnh Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 01/01/2023 01/02/2023 0
46 Dự thảo Quyết định Quy định mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho các chức danh Công An Tỉnh 27/12/2022 27/01/2023 0
47 Dự thảo Kế hoạch Hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Ninh Thuận năm 2023 20/12/2022 20/01/2023 0
48 Dụ thảo Quyết định của UBND quy định nội dung, mức hỗ trợ để khuyến khích người dân tham gia học xóa mù chữ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH 20/12/2022 20/01/2023 0
49 Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Quy định cơ chế huy động và lồng ghép các nguồn vốn trong thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 05/12/2022 05/01/2023 0
50 Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao thuộc các ngành kinh tế trọng điểm của tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2022 -2025 Sở Nội Vụ 23/12/2022 27/12/2022 0
51 Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ Sở Nội Vụ 20/12/2022 24/12/2022 0
52 Dự thảo quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở xây dựng Sở Xây Dựng 23/11/2022 23/12/2022 0
53 Dự thảo Quyết định Quy định mức hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức chuyên trách về công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 14/12/2022 21/12/2022 0
54 Dự thảo Quyết định quy định mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm đối với từng loại vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 25/11/2022 20/12/2022 0
55 Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Sở Tài Chính 13/12/2022 19/12/2022 0
56 Dự thảo Tờ trình, Quyết định ban hành Quy định về lộ trình và chính sách hỗ trợ để tổ chức, hộ gia đình cá nhân thực hiện thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt tại các khu dân cư không tập trung trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 18/11/2022 18/12/2022 0
57 Dự thảo Tờ trình, Quyết định ban hành Quy định về lộ trình và chính sách hỗ trợ để tổ chức, hộ gia đình trong đô thị, khu dân cư 18/11/2022 18/12/2022 0
58 Dự thảo Tờ trình, Quyết định ban hành Quy định về lộ trình và chính sách hỗ trợ để tổ chức, hộ gia đình trong đô thị, khu dân cư tập trung xây dựng công trình 21/11/2022 18/12/2022 0
59 Dự thảo Quyết định quy định mức thu ưu đãi phí, lệ phí khi thực hiện thủ tục hành chính bằng hình thức trực tuyến trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận Sở Tài Chính 12/12/2022 17/12/2022 0
60 Dự thảo Quyết định của nhân dân tỉnh và 03 Tờ trình của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông nghiệp 25/10/2022 25/11/2022 0
61 Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định phân cấp quản lý, sử dụng và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận Sở Giao thông Vận tải 21/10/2022 21/11/2022 0
62 Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ thường xuyên cho chức danh Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng và trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho Đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận Công An tỉnh 15/10/2022 15/11/2022 0
63 Dự thảo Quyết định Ban hành quy định Định mức Kinh tế Kỹ thuật trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 12/10/2022 12/11/2022 0
64 Dự thảo Quyết định Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ tại 03 trạm thủy văn Phước Bình, Phước Hà và Phước Hữu Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 10/10/2022 10/11/2022 0
65 Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định bảo đảm yêu cầu phòng chống thiên tai đối với việc quản lý vận hành và sử dụng công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 07/10/2022 07/11/2022 0
66 Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định bảo đảm yêu cầu phòng chống thiên tai đối với việc quản lý vận hành và sử dụng công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 07/10/2022 07/11/2022 0
67 Dự thảo Tờ trình của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành quy định mức hỗ trợ thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị và dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng Sở Lao động Thương binh và Xã hộii 28/09/2022 28/10/2022 0
68 Dự thảo nghị quyết ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của HĐND tỉnh Hội đồng nhân dân tỉnh 23/09/2022 23/10/2022 0
69 Dự thảo Tờ trình UBND tỉnh và Nghi quyết HĐND tỉnh "Quy định điều kiện về diện tích nhà ở tối thiểu khi công dân đăng ký thường trú trên địa bàn tỉnh" Công an tỉnh 22/09/2022 22/10/2022 0
70 Dự thảo Quyết định sửa đổi,bổ sung một số điều Quy chế làm việc của UBND tỉnh Ninh Thuận Sở Nội Vụ 17/10/2022 21/10/2022 0
71 Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Điều 2 Nghị quyết số 22/2017/NQ-HĐND Sở Tư pháp 15/09/2022 15/10/2022 0
72 Dự thảo Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh 26/09/2022 11/10/2022 0
73 Dự thảo Tờ trình, Quyết định thay thế Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 25/4/2019 của UBND tỉnh Sở Nội Vụ 28/09/2022 10/10/2022 0
74 Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định một số chính sách, nội dung chi và mức chi cho công tác Y tế - Dân số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 Sở Y tế tỉnh 31/08/2022 01/10/2022 0
75 Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định cơ chế huy động và lồng ghép các nguồn vốn trong thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận Sở Kế hoạch và Đầu tư 31/08/2022 30/09/2022 0
76 Dự thảo Tờ trình, Nghị quyết về Chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn 2022 – 2025 Sở Công Thương 20/09/2022 28/09/2022 0
77 Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất... Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 06/09/2022 27/09/2022 0
78 Dự thảo (lần 2) Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao thuộc các ngành kinh tế trọng điểm của tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2022 - 2025 Sở Nội Vụ 18/09/2022 24/09/2022 0
79 Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định ưu đãi phí, lệ phí đối với người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính bằng hình thức trực tuyến trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận Sở Tài chính 14/09/2022 20/09/2022 0
80 Dự thảo (lần 2) Nghị định chính sách hỗ trợ đối với tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận Sở Nội Vụ 13/09/2022 18/09/2022 0
81 Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức ban hành kèm theo Quyết định số 44/2020/QĐ-UBND ngày 29/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sở Nội Vụ 13/09/2022 18/09/2022 0
82 Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định phân cấp quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận Sở kế hoạch và Đầu tư 17/08/2022 17/09/2022 0
83 Dự thảo Quy chế phối hợp giải quyết tình hình an ninh, trật tự ở vùng giáp ranh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuân Công An tỉnh 25/08/2022 11/09/2022 0
84 Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định một số chính sách, nội dung chi và mức chi cho công tác Y tế - Dân số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025 Sở Y tế tỉnh 31/08/2022 10/09/2022 0
85 Tờ trình và Quyết định Quy định chính sách hỗ trợ đào tạo bác sĩ tuyến y tế cơ sở và chuyên ngành hiếm ngành y tế tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn 2021- 2025 Sở Y tế 08/08/2022 08/09/2022 0
86 Dự thảo Tờ trình, Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức chuyên trách về công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (lần 2) Sở Thông tin và Truyền thông 26/08/2022 08/09/2022 0
87 Dự thảo 02 Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và Dự thảo Báo cáo đánh giá tác động chính sách Hội đồng nhân dân tỉnh 01/08/2022 01/09/2022 0
88 Dự thảo Tờ trình, Quyết định ban hành Quy định về quản lý thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắnxây dựng và quy hoạch địa điểm đổ chất thải từ hoạt động xây dựng ; bùn thải từ bể phốt, hầm cầu và bùn thải từ hệ thống thoát nước trên địa bàn tỉnh Sở Xây Dựng 17/08/2022 01/09/2022 0
89 Lấy ý kiến nhân dân về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu tú lần thứ 14 - năm 2023 18/08/2022 29/08/2022 0
90 Dự thảo Tờ trình, Quyết định Quy định nội dung, mức chi để tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận Sở Giáo và Đào tạo 28/07/2022 28/08/2022 0
91 Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ Sở Nội Vụ tỉnh 21/08/2022 28/08/2022 0
92 Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao thuộc các ngành kinh tế trọng điểm của tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2022 - 2025 Sở Nội Vụ 22/08/2022 28/08/2022 0
93 Dự thảo Quyết định ban hành Quy định về khuyến khích, tổ chức thực hiện xã hội hóa đầu tư xây dựng, knh doanh và vận hành các công trình hạ tầng bảo vệ môi trường đối với cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận Sở Công Thương 15/08/2022 25/08/2022 0
94 Dự thảo Nghị quyết đặt tên đường ven biển trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận Sở Văn hóa Thể Thao và Du lịch 22/07/2022 22/08/2022 0
95 Dự thảo Quyết định ban hành tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển tại tỉnh Ninh Thuận của Ủy ban nhân dân tỉnh Văn phòng HĐND tỉnh 11/07/2022 11/08/2022 0
96 Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 (thay thế Quyết định số 69/2021/QĐ-UBND ngày 24/9/2021 của UBND tỉnh) Sở Nội Vụ 08/08/2022 09/08/2022 0
97 Dự thảo Quyết định và Quy định về tuyến đường và thời gian hoạt động củaphương tiện vận chuyển chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại phải lắp đặt thiết bị định vị trên địa bàn tỉnh Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh 04/07/2022 04/08/2022 0
98 Dự thảo Tờ trình, Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức chuyên trách về công nghệ thông tin trong các cơ quan Đảng, cơ quan hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận Hội đồng nhân dân tỉnh 24/06/2022 24/07/2022 0
99 Dự thảo Quy định về điều kiện, tiêu chí, quy mô, diện tích đất để tách thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 22/06/2022 22/07/2022 0
100 Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư 09/06/2022 09/07/2022 0
101 Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Sở Công thương 08/06/2022 08/07/2022 0
102 Dự thảo Nghị quyết Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 2021-2025... Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 02/06/2022 01/07/2022 0
103 Dự thảo Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 94/2017/QĐ-UBND ngày 28/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định Giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận Sở Xây dựng 17/06/2022 28/06/2022 0
104 Dự thảo Quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 Sở Tài nguyên và Môi trường 15/06/2022 23/06/2022 0
105 Dự thảo Tờ trình Về việc Ban hành Quyết định Bãi bỏ Quyết định số 156/2006/QĐ-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc Ban hành Quy chế bảo vệ sân bay Phan Rang Sở Nội vụ 17/06/2022 23/06/2022 0
106 Quyết định Ban hành quy định phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải cồng kềnh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 16/05/2022 16/06/2022 0
107 Dự thảo Nghị quyết Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí thuộc lĩnh vực môi trường trên địa bàn tỉnh Sở Tài nguyên Môi trường 10/05/2022 08/06/2022 0
108 Dự thảo Nghị quyết quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ công tác chăm sóc và giáo dục trẻ theo Chương trình giáo dục mầm non công lập trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận Sở Giáo dục và Đào tạo 12/04/2022 12/05/2022 0
109 Dự thảo Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thuong mại tỉnh Ninh Thuận Sở Công Thương 25/04/2022 10/05/2022 0
110 Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng đối với các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận Sở Tài chính 28/03/2022 29/04/2022 0
111 Dự thảo Nghị quyết quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 trong trường hợp không thuộc phạm vi thanh toán của Qũy bảo hiểm y tế tai các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 27/03/2022 27/04/2022 0
112 Dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định Quy định mức thu học phí trong năm học 2022-2023 và vùng thu học phí từ năm học 2022-2023 đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận Sở Giáo dục và Đào tạo 05/04/2022 08/04/2022 0
113 Dự thảo quyết định quy dịnh Bảng giá nhà ở, công trình xây dựng và vật kiến trúc; Bảng phân cấp nhà ở trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (lần o2) Sở Xây dựng 29/03/2022 08/04/2022 0
114 Dự thảo Nghị quyết Quy định nội dung, mức chi để tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận Sở Giáo dục và Đào tạo 01/03/2022 01/04/2022 0
115 Dự thảo Nghị quyết Quy định nội dung và mức chi tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận Sở Giáo dục và Đào tạo 01/03/2022 01/04/2022 0
116 Dự thảo Quyết định Quy định Bảng giá nhà ở, công trình xây dựng và vật kiến trúc; Bảng phân cấp nhà ở trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận Sở Xây dựng 28/02/2022 15/03/2022 0
117 Dự thảo bãi bỏ Quyết định số 38/2015/QĐ-UBND ngày 03/7/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sở Kế hoạch và Đầu tư 11/02/2022 11/03/2022 0
118 Dự thảo các văn bản đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đào tạo bác sĩ tuyến y tế cơ sở và chuyên ngành hiếm ngành y tế tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn 2021-2025 Sở Y Tế 09/02/2022 09/03/2022 0
119 Dự thảo Báo cáo xác định chiều rộng và ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Ninh Thuận 27/01/2022 28/02/2022 0
120 Báo cáo tiếp thu giải trình và xin ý kiến lần 2 dự thảo Quyết định của UBND Tỉnh quy định dạy và học tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận Sở Giáo dục và Đào tạo 17/02/2022 25/02/2022 0
121 Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh và Quyết định của UBND tỉnh ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển và kinh phí sự nghiệp nguồn ngân sách Nhà nước Ban Dân Tộc 12/02/2022 25/02/2022 0
122 Dự thảo Quyết định của UBND Tỉnh quy định việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy được đưa vào sử dụng trước ngày Luật phòng cháy, chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận Công An tỉnh 01/01/2022 02/02/2022 0
123 Lấy ý kiến Nhân dân trên phương tiện truyền thông của tỉnh về đề nghị khen thưởng Huân chương Lao động Sở Nội vụ 26/01/2022 01/02/2022 0
124 Dự thảo Quyết định và Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (lần 4) Sở Tài nguyên và Môi trường 24/01/2022 27/01/2022 0
125 Dự thảo QCĐP về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tỉnh Ninh Thuận 08/11/2021 08/12/2021 0
126 Dự thảo Quyết định UBND tỉnh Sửa đổi, bổ sung Phụ lục II kèm theo Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND ngày 19/3/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo 06/12/2021 07/12/2021 0
127 Dự thảo Quy hoạch chế xây dựng, quản lý và thực hiện chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Ninh Thuận Sở Kế hoạch và Đầu tư 27/06/2021 26/11/2021 0
128 Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh; Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh 21/10/2021 21/11/2021 0
129 Dự thảo Tờ trình Đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định về cơ học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ Sở Giáo dục và Đào tạo 21/10/2021 21/11/2021 0
130 Dự thảo Quyết định và Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 08/11/2021 18/11/2021 0
131 Dự thảo Quyết định và Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 08/11/2021 18/11/2021 0
132 Dự thảo Tờ trình Đề nghị ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực 05/10/2021 05/11/2021 0
133 Dụ thảo Tờ trình và Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về PCCC được đưa vào sử dụng trước ngày Luật PCCC có hiệu quả (lần 2) 04/10/2021 04/11/2021 0
134 Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh; Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Hội đồng nhân dân 21/10/2021 21/10/2021 0
135 Dự thảo Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 17/09/2021 12/10/2021 0
136 Dự thảo tờ trình, dự thảo Nghị quyết sửa đổi và bổ sung Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 19/3/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc thông qua Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh 06/10/2021 12/10/2021 0
137 Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh, Quyết định của UBND tỉnh quy định định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022 (lấy ý kiến lần 2) 04/10/2021 10/10/2021 0
138 Dự thảo Quy hoạch sử dụng đất 2021-2030 của huyện Bác Ái 06/09/2021 07/10/2021 0
139 Dự thảo Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Ninh Phước 07/09/2021 07/10/2021 0
140 Dự thảo Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Thuận Bắc 07/09/2021 07/10/2021 0
141 Dự thảo Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận 09/09/2021 30/09/2021 0
142 Dự thảo “Báo cáo xác định chiều rộng và ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Ninh Thuận” 17/09/2021 27/09/2021 0
143 Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh, Quyết định của UBND tỉnh Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2022-2025 15/09/2021 21/09/2021 0
144 Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về xúc tiến thương mại giai đoạn 2021-2025, định hướng 2030 03/09/2021 20/09/2021 0
145 Dự thảo Nghị quyết của HĐND Tỉnh quy định việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2021/QH10 có hiệu lực 17/08/2021 17/09/2021 0
146 Lấy ý kiến Nhân dân về khen thưởng Huân chương Lao động hạng Ba đối với ngành Gíáo dục và Đào tạo năm học 2020-2021 17/08/2021 17/09/2021 0
147 Dụ thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy được đưa và sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2021/QH10 có hiệu lực (lần 1) 13/08/2021 17/09/2021 0
148 Dự thảo Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo 15/09/2021 16/09/2021 0
149 Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh, Quyết định của UBND tỉnh và đánh giá kết quả thực hiện định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương, phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền 13/09/2021 15/09/2021 0
150 Dự thảo tờ trình và dự thảo Quyết định của UBND tỉnh kéo dài thời hạn áp dụng các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về mức thu, vùng thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễm, giảm học phí 13/09/2021 14/09/2021 0
151 Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 40/2019/QĐ-UBND ngày 09/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định một số nội dung và mức chi hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng trong nước đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh 09/09/2021 10/09/2021 0
152 Dự thảo Quyết định quy định chính sách hỗ trợ kinh phí cho những người tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19 thuộc Tổ giám sát cộng đồng ở cơ sở và Chốt kiểm soát trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 09/09/2021 10/09/2021 0
153 Dự thảo Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận 06/08/2021 06/09/2021 0
154 Lấy ý kiến Nhân dân về khen thưởng Huân chương Lao động đối với cán bộ có quá trình cống hiến 26/08/2021 04/09/2021 0
155 Dự thảo Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 28/07/2021 28/08/2021 0
156 dự thảo Chiến lược khai thác, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 11/08/2021 25/08/2021 0
157 Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 13/08/2021 23/08/2021 0
158 Dự thảo Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2021-2026 13/08/2021 20/08/2021 0
159 Dự thảo Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2021-2026 16/08/2021 20/08/2021 0
160 Dự thảo đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về xúc tiến thương mại giai đoạn 2021- 2025, định hướng 2030 08/08/2021 10/08/2021 0
161 Dự thảo Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Ninh Thuận 04/08/2021 09/08/2021 0
162 Dự thảo Quy hoạch chế xây dựng, quản lý và thực hiện chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Ninh Thuận 12/07/2021 26/07/2021 0
163 Dự thảo Quyết định Phân công, phân cấp quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 14/07/2021 21/07/2021 0
164 Dự thảo Nghị quyết sửa đổi Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 về phân loại đô thị. 13/07/2021 16/07/2021 0
165 Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh, tờ trình của UBND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ cho vay vốn từ NSĐP đối với NLĐ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025 28/06/2021 07/07/2021 0
166 Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 15/2019/NQ-HĐND 25/05/2021 25/06/2021 0
167 Dự thảo liên quan đến Chính sách hỗ trợ khen thưởng địa phương được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025 24/05/2021 22/06/2021 0
168 Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh Quy định mức thu và sử dụng nguồn thu dịch vụ tuyển sinh vào lớp 6, lớp 10 tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 19/05/2021 19/06/2021 0
169 Quyết định Về việc quy định nghĩa vụ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 19/05/2021 19/06/2021 0
170 Dự thảo Quyết định sửa đổi, thay thế Quyết định số 955/2010/QĐ-UBND ngày 17/6/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh 19/05/2021 19/06/2021 0
171 Dự thảo Quyết định ban hành Quy định chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 18/05/2021 18/06/2021 0
172 Dự thảo Quyết định quy định tỷ lệ để lại về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 17/06/2021 18/06/2021 0
173 Dự thảo Quyết định quy định tỷ lệ để lại về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 17/06/2021 18/06/2021 0
174 Lấy ý kiến Nhân dân trên phương tiện truyền thông của tỉnh về đề nghị khen thưởng Huân chương Lao động 13/05/2021 13/06/2021 0
175 Dự thảo Quy định một số nội dung vê lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 10/05/2021 10/06/2021 0
176 Dự thảo quyết định Phân cấp thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở 31/05/2021 07/06/2021 0
177 Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh và dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh 21/05/2021 28/05/2021 0
178 Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư 25/05/2021 27/05/2021 0
179 Dự thảo Kế hoạch phát triển nhà ở 5 năm giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 14/05/2021 20/05/2021 0
180 Dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh trên Cổng thông tin điện tử tỉnh đế lấy ý kiến góp ý của nhân dân 19/04/2021 19/05/2021 0
181 Dự thảo Quyết định về việc quy định giá thuê nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 04/05/2021 12/05/2021 0
182 Góp ý Đơn giá chuyên ngành đô thị trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 23/04/2021 10/05/2021 0
183 Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức trích từ nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách tỉnh để bổ sung nguồn vốn Quỹ Phát triển đất 09/04/2021 09/05/2021 0
184 Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của HĐND tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng đối với các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh 30/03/2021 30/04/2021 0
185 Dự thảo hồ sơ Nghị quyết, Quyết định quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 26/03/2021 26/04/2021 0
186 Dự thảo Quyết định của UBND Tỉnh 16/03/2021 16/04/2021 0
187 Dự thảo quyết định về việc quy định giá thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 09/03/2021 09/04/2021 0
188 Lấy ý kiến Nhân dân trên phương tiện truyền thông của tỉnh về đề nghị khen thưởng Huân chương Lao động 04/03/2021 04/04/2021 0
189 Dự thảo quyết định quy định mức chi phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 26/02/2021 26/03/2021 0
190 Dự thảo bãi bỏ Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND ngày 10/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định một số nội dung về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuậncủa UBND tỉnh 22/01/2021 22/02/2021 0
191 Dự thảo quy định mức chi phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 19/01/2021 19/02/2021 0
192 Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Quy định nội dung chi và mức chi cho hoạt động phổ cập giáo dục, xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 11/01/2021 11/02/2021 0
193 Dự thảo Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Quản lý Nhà và Chung cư trực thuộc Sở Xây dựng 01/01/2021 21/01/2021 0
194 Dự thảo báo cáo của UBND tỉnh về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cho huyện Ninh Hải năm 2020 21/12/2020 21/01/2021 0
195 V/v lấy ý kiến Nhân dân về khen thưởng Huân chương Lao động đối với cán bộ có quá trình cống hiến 18/12/2020 18/01/2021 0
196 V/v lấy ý kiến Nhân dân về đề nghị truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” 18/12/2020 18/01/2021 0
197 Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý, khai thác sử dụng dữ liệu dùng chung tỉnh Ninh Thuận 27/11/2020 27/12/2020 0
198 Dự thảo Quy chế vận hành, quản lý, khai thác, sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 26/11/2020 26/12/2020 0
199 Dự thảo Quyết định Ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước tinh Ninh Thuận 18/11/2020 18/12/2020 0
200 Dự thảo Quyết định "Quy định về phân công, phân cấp thực hiện về việc đăng ký phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước và quản lý phương tiện được miễn đăng ký trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận" 10/11/2020 13/12/2020 0
201 Dự thảo hồ sơ Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 04/11/2020 04/12/2020 0
202 Dự thảo hồ sơ Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 03/11/2020 03/12/2020 0
203 Dự thảo hồ sơ Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 30/10/2020 30/11/2020 0
204 Dụ thảo Nghị Quyết Về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 30/10/2020 30/11/2020 0
205 V/v lấy ý kiến Nhân dân trên phương tiện truyền thông của tỉnh về đề nghị khen thưởng Huân chương Lao động 29/10/2020 29/11/2020 0
206 Dự thảo Nghị quyết phê chuẩn Đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 24/10/2020 27/11/2020 0
207 Dự thảo Quyết định ban hành triển khai hệ thống thông tin phản ánh hiện trường tỉnh Ninh Thuận 22/10/2020 22/11/2020 0
208 Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh, Tờ trình, Báo cáo thuyết minh của UBND tỉnh về quy định mức thu lệ phí đăng ký kinh doanh 20/09/2020 20/10/2020 0
209 Dự thảo Nghị quyết Quy định chế độ hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong hoạt động khoa học và công nghệ, hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025 17/09/2020 17/10/2020 0
210 Dự thảo báo cáo thuyết minh Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 14/09/2020 14/10/2020 0
211 V/v lấy ý kiến Nhân dân về khen thưởng Huân chương Lao động hạng Ba đối với ông Lê Văn Lợi, nguyên Trưởng ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh 03/09/2020 03/10/2020 0
212 Dự thảo Quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân tỉnh giai đoạn đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 31/07/2020 31/08/2020 0
213 Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định thời gian hưởng, mức trợ cấp tiền mua, vận chuyển nước ngọt và sạch đối với vùng thiếu nước ngọt và sạch trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 27/07/2020 27/08/2020 0
214 Dự thảo V/v lấy ý kiến Nhân dân về khen thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì đối với cán bộ có quá trình cống hiến 09/07/2020 09/08/2020 0
215 Dự thảo Kế hoạch xây dựng QCKTĐP về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt 09/07/2020 09/08/2020 0
216 Dự thảo quy chế phối hợp quản lý thực hiện các dự án phát triển đô thị, phát triển nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 07/07/2020 07/08/2020 0
217 Dự thảo Quyết định ban hành Quy định về quản lý nghĩa trang, cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 01/07/2020 01/08/2020 0
218 Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ và quy trình trao đổi, lưu trữ , xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư 17/06/2020 17/07/2020 0
219 Dự thảo NQ phê duyệt đề án cho vay hỗ trợ việc làm duy trì và mở rộng việc làm từ nguồn vốn ngân sách địa phương đối các phường thị trấn và các xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025 16/06/2020 16/07/2020 0
220 Dự thảo Nghị quyết về Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân tỉnh giai đoạn năm 2017-2020 09/06/2020 09/07/2020 0
221 Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh 08/06/2020 08/07/2020 0
222 Dự thảo Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II tại cơ quan nhà nước các cấp tỉnh Ninh Thuận 04/06/2020 04/07/2020 0
223 Lấy ý kiến Nhân dân về khen thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì đối với ông Kiều Văn Bê (khen thưởng quá trình cống hiến) 20/05/2020 20/06/2020 0
224 Dự thảo Quy định một số nội dung về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 11/05/2020 11/06/2020 0
225 Dự thảo Nghị quyết chính sách hỗ trợ vay vốn tín dụng ưu đãi phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 29/04/2020 29/05/2020 0
226 Dự thảo Quyết định Quy định phân công, phân cấp Quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 17/04/2020 17/05/2020 0
227 Tờ trình đề nghị xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định nội dung, mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân, nội dung và mức chi chế độ hỗ trợ nạn nhân quy định tại Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định 08/04/2020 08/05/2020 0
228 Dự thảo tờ trình HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết sửa đổi, bô sung một số điều của Nghị quyết số 07/2019NQ-HĐND của HĐND tỉnh 06/04/2020 06/05/2020 0
229 Dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cho huyện Ninh Phước năm 2019 23/03/2020 23/04/2020 0
230 Lấy ý kiến góp ý dự thảo quy định về lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 20/03/2020 20/04/2020 0
231 Về đề nghị khen thưởng Huân chương Lao động( Góp ý đề nghị gửi trực tiếp về Sở Nội vụ qua email: phongqlns@ninhthuan.gov.vn) 25/03/2020 15/04/2020 0
232 Dự thảo Quyết định phân công, phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 09/03/2020 09/04/2020 0
233 Dự thảo văn bản quy định một số mức chi thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 02/03/2020 02/04/2020 0
234 Góp ý dự thảo giá đất kỳ 2020-2024 tỉnh Ninh Thuận 17/01/2020 31/03/2020 0
235 Dự thảo Quyết định ban hành quy chế thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng dữ liệu công trình ngầm đô thị trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 15/01/2020 15/02/2020 0
236 Dự thảo Quyết định ban hành về quản lý hoạt động cấp nước sạch trên địa bàn tinh Ninh Thuận 13/12/2019 13/01/2020 0
237 Lấy ý kiến Nhân dân về khen thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì đối với ông Đỗ Văn Minh, nguyên Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã và ông Lê Minh Định, Giám đốc Sở Y tế 25/11/2019 25/12/2019 0
238 Lấy ý kiến Nhân dân về khen thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì và danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” của ngành giáo dục- đào tạo năm học 2018-2019 20/10/2019 20/11/2019 0
239 Dự thảo quyết định ban hành trách nhiệm thu thập, tổng hợp và chế độ báo cáo chỉ tiêu thống kê ngành xây dựng 15/08/2019 30/09/2019 0
240 Dự thảo Tờ trình Đề nghị xây dựng Nghị quyết về nâng cao hiệu quả xúc tiến, quảng bá du lịch Ninh Thuận giai đoạn 2020-2025 26/07/2019 26/09/2019 0
241 Dự thảo Quy định một số chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp. nông thôn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 05/08/2019 05/09/2019 0
242 Lấy ý kiến Nhân dân trên các phương tiện truyền thông của tỉnh Ninh Thuận về đề nghị khen thưởng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” đối với ông Hoàng Gia Hưng, nguyên Trưởng Ban Dân vận huyện ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện 17/06/2019 17/07/2019 0
243 Dự thảo Danh mục các khu vực cần thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Ninh Thuận 07/05/2019 30/06/2019 0
244 Dự thảo Chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 27/05/2019 27/06/2019 0
245 Dự thảo Quy chế, phối hợp quản lý, phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 19/04/2019 19/05/2019 0
246 Dự thảo Quyết định ban hành Quy định phân cấp quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm Công thương trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 12/04/2019 12/05/2019 0
247 Dự thảo Nghị quyết Ban hành quy định chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 04/04/2019 04/05/2019 0
248 Dự thảo Nghị quyết, Quyết định Phân định các nhiệm vụ chi và định mức chi về tài nguyên môi trường 29/03/2019 29/04/2019 0
249 Dự thảo Nghị quyết, Quyết định Quy định mức phân bổ kinh phí từ nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông cho các lực lượng tham gia công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 29/03/2019 29/04/2019 0
250 Dự thảo Nghị quyết, Quyết định Quy định một số nội dung và mức chi hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trong nước 29/03/2019 29/04/2019 0
251 Dự thảo Nghị quyết, Quyết định Quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi 29/03/2019 29/04/2019 0
252 Dự thảo Nghị quyết, Quyết định Quy định một số nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến 29/03/2019 29/04/2019 0
253 Dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 20/03/2019 20/04/2019 0
254 Dự thảo Kế hoạch tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 6 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2019 15/03/2019 15/04/2019 0
255 Dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 31/2018/QĐ-UBND ngày 09/5/2018 của Ủy ban nhân dân 06/03/2019 08/04/2019 0
256 Dự thảo Tờ trình, Báo cáo thuyết minh của UBND tỉnh về quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế 06/03/2019 06/04/2019 0
257 Dự thảo Tờ trình, đề cương Nghị quyết, báo cáo kết quả triển khai và dự thảo báo cáo đánh giá tác động của Đề án khám chữa bệnh theo yêu cầu áp dụng tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận. 06/03/2019 06/04/2019 0
258 Dự thảo Quy chế đầu tư dự án khu đô thị mới, khu dân cư và nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 18/02/2019 18/03/2019 0
259 Dự thảo quyết định ban hành Quy chế phối hợp quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 19/12/2018 19/01/2019 0
260 Dự thảo Kế hoạch Công tác thông tin đối ngoại tỉnh Ninh Thuận năm 2019 19/12/2018 19/01/2019 0
261 Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh một số nội dung Quy hoạch phát triển hệ thống Y tế tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2011-2020 10/12/2018 10/01/2019 0
262 Lấy ý kiến Nhân dân về đề nghị truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” đối với bà Lê Thị Tý 10/12/2018 10/01/2019 0
263 Dự thảo Kế hoạch Triển khai thực hiện thông tin đối ngoại của Chính phủ giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 23/11/2018 23/12/2018 0
264 Lấy ý kiến Nhân dân về khen thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì, danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc 10/10/2018 10/12/2018 0
265 Dự thảo Kế hoạch Triển khai thực hiện Quyết định số 308/QĐ-TTg ngày 13/03/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Quản lý hoạt động truyền thanh-truyền hình cấp huyện đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 06/08/2018 06/09/2018 0
266 Dự thảo Quyết định Ban hành Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 31/07/2018 31/08/2018 0
267 Dự thảo 2 Quy chế Phối hợp triển khai các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 29/06/2018 29/07/2018 0
268 Dự thảo 2 Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp triển khai các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 29/06/2018 29/07/2018 0
269 Dự thảo Kế hoạch Triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-BTTTT ngày 26/4/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông 24/05/2018 24/07/2018 0
270 Dự thảo Nghị quyết Quy định hỗ trợ tiền thuê hạ tầng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 15/05/2018 15/07/2018 0
271 Dự thảo Tờ trình Nghị quyết Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 10/05/2018 10/07/2018 0
272 Dự thảo Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp quản lý về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú và hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 05/06/2018 05/07/2018 0
273 Dự thảo quyết định Ban hành Quy chế phối hợp quản lý về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú và hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (lần 2) 04/06/2018 04/07/2018 0
274 Dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh giai đoạn năm 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 27/04/2018 27/06/2018 0
275 Tờ trình về việc đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét ban hành Nghị quyết Quy định tặng thưởng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Ninh Thuận” 23/04/2018 23/06/2018 0
276 Dự thảo Báo cáo Đánh giá tác động Chính sách đặc thù hỗ trợ học phí, chi phí học tập cho trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông là người dân tộc thiểu số thuộc hộ cận nghèo ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn 04/05/2018 04/06/2018 0
277 Dự thảo Báo cáo Tình hình thực hiện chính sách cấp không thu tiền giấy vở học sinh; miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập vùng dân tộc thiểu sổ, miền núi 04/05/2018 04/06/2018 0
278 Dự thảo Nghị quyết chính sách đặc thù hỗ trợ học phí, chi phí học tập cho trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông là người dân tộc thiểu số thuộc diện hộ cận nghèo vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 04/05/2018 04/06/2018 0
279 Dự thảo Tờ trình Về việc đề nghị xây dựng Nghị quyết Chính sách đặc thù hỗ trợ học phí, chi phí học tập cho trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông là người dân tộc thiểu số thuộc hộ cận nghèo ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn 04/05/2018 04/06/2018 0
280 Dự thảo Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ của tỉnh Ninh Thuận có sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 105/2014/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh 30/03/2018 30/05/2018 0
281 Dự thảo quyết định Ban hành Quy định tiêu chí xét chọn dự án đầu tư cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 06/03/2018 06/05/2018 0
282 Dự thảo Quy chế hoạt động của Đài Truyền thanh cơ sở trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 05/04/2018 05/05/2018 0
283 Dự thảo Kế hoạch tổ chức Ngày Sách Việt Nam tại Ninh Thuận năm 2018 02/04/2018 02/05/2018 0
284 Dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện phê duyệt Đề án “Truyền thông về phòng, chống ma túy trên các phương tiện thông tin đại chúng” 02/03/2018 02/04/2018 0
285 Dự thảo Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại tỉnh Ninh Thuận năm 2018 12/02/2018 12/03/2018 0
286 Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước đối với công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 17/01/2018 25/02/2018 0
287 Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký cư trú, cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 01/11/2017 30/12/2017 0
288 Quy chế Quản lý và sử dụng Biểu trưng tỉnh Ninh Thuận 11/10/2017 11/12/2017 0
289 Dự thảo Nghị quyết Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 07/11/2017 07/12/2017 0
290 Dự thảo Nghị quyết Quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 07/11/2017 07/12/2017 0
291 Dự thảo Kế hoạch đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật giai đoạn 2017-2020 10/10/2017 10/11/2017 0
292 Dự thảo Nghị quyết quy định giá dịch vụ kỹ thuật khám chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT 31/08/2017 30/09/2017 0
293 Dự thảo kế hoạch triển khai Đề án 1 “Truyền thông phòng, chống mua bán người” đến năm 2020 31/08/2017 30/09/2017 0
294 Dự thảo Kế hoạch phát động phong trào thi đua chuyên đề “Thi đua thực hiện hiệu quả công tác thông tin đối ngoại của ngành Thông tin và Truyền thông” 10/07/2017 10/08/2017 0
295 Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí 05/07/2017 05/08/2017 0
296 Dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Quy chế hoạt động thông tin cơ sở 29/06/2017 29/07/2017 0
297 Dự thảo Quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản 27/06/2017 27/07/2017 0
298 Dự thảo Quy định tỷ lệ để lại về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt 27/06/2017 27/07/2017 0
299 Dự thảo Quyết định quy định giá tối đa dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ 26/06/2017 26/07/2017 0
300 Nghị quyết về thu phí Lao động người nước ngoài làm việc tại Việt Nam 21/06/2017 21/07/2017 0
301 Nghị quyết về việc vay vốn tham gia xuất khẩu lao động 21/06/2017 21/07/2017 0
302 Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, đánh giá trữ lượng khai thác, sử dụng nước dưới đất, khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển; xả nước thải vào nguồn nước ... 16/06/2017 16/07/2017 0
303 Góp ý dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về Quy định quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 08/06/2017 08/07/2017 0
304 Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức thu, miễn, thu, nộp và chế độ quản lý, sử dụng lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 23/06/2017 23/06/2017 0
305 Dự thảo Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 09/05/2017 09/05/2017 0
306 Dự thảo Kế hoạch Triển khai thực hiện Quyết định số 13/QĐ-TTg ngày 6/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ 23/03/2017 23/03/2017 0
307 Dự thảo Quy định về khoảng cách và địa bàn học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày; tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn để tổ chức nấu ăn cho học sinh tại một số trường phổ thông vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 08/01/2017 08/03/2017 0
308 Dự thảo Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại tỉnh Ninh Thuận năm 2017 06/03/2017 06/03/2017 0
309 Lấy ý kiến sửa đổi Luật Đất đai 22/03/2013 22/06/2013 0
310 Lấy ý kiến sửa đổi Hiến pháp năm 1992 06/03/2013 06/05/2013 0
    19 người đang online
    °