STT Tiêu đề Xem/Tải về
1 Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2023
2 Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2023
3 Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022
4 Tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 năm 2022 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2022
5 Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội Qúy I và một số nhiệm vụ trọng tâm Qúy II năm 2022
6 Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 năm 2022 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2022
7 Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 năm 2022 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2022
8 Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022
9 Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội 7 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 8 tháng cuối năm 2022
10 Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 năm 2022, một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2022
11 Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022
12 Báo cáo Tình hình Kinh tế - xã hội tháng 10 năm 2022, một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2022
13 Báo cáo Tình hình thực hiện kinh tế- xã hội năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023
14 Tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2022 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 2 năm 2022
15 Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021
1 2 3 4 5 6    
    40 người đang online
    °