Hỗ trợ các giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Đăng ngày 04 - 05 - 2023
Lượt xem: 201
100%

 

Nhằm hỗ trợ, thúc đẩy các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh chuyển đổi số. Ngày 22/3/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 1016/KH-UBND Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, trong đó có một số nội dung về hỗ trợ hợp đồng tư vấn, thuê, mua các giải pháp chuyển đổi số cho các doanh nghiệp.

Theo đó, (1) Đối tượng hỗ trợ: Các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh được thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. (2) Điều kiện hỗ trợ: Các doanh nghiệp đáp ứng tiêu chí quy định tại Điều 5, 6, 7, 8, 9, 20, 21, 23 và Điều 24 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ. (3) Nguyên tắc hỗ trợ: Doanh nghiệp nhỏ và vừa nộp hồ sơ trước được hỗ trợ trước; Doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ, doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nhiều lao động nữ và doanh nghiệp nhỏ và vừa là doanh nghiệp xã hội theo quy định của pháp luật được hỗ trợ trước; Trường hợp doanh nghiệp nhỏ và vừa đồng thời đáp ứng điều kiện của các mức hỗ trợ khác nhau trong cùng một nội dung hỗ trợ theo quy định của Nghị định số 80/2021/NĐ-CP và quy định khác của pháp luật có liên quan thì doanh nghiệp được lựa chọn một mức hỗ trợ có lợi nhất; Ngoài các nội dung hỗ trợ riêng theo quy mô doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp vừa quy định tại Nghị định số 80/2021/NĐ-CP, các nội dung hỗ trợ chung cho doanh nghiệp nhỏ và vừa được áp dụng cho cả doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp vừa đáp ứng điều kiện hỗ trợ quy định tại Nghị định số 80/2021/NĐ-CP; Doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị được hưởng các nội dung hỗ trợ theo quy định tại Chương IV và các nội dung hỗ trợ khác không trùng lặp quy định tại Chương III Nghị định 80/2021/NĐ-CP.

Nội dung hỗ trợ: (1) Hỗ trợ hợp đồng tư vấn giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệp về quy trình kinh doanh, quy trình quản trị, quy trình sản xuất, quy trình công nghệ và chuyển đổi mô hình kinh doanh:

- Hỗ trợ hợp đồng tư vấn giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ, với số lượng dự kiến: 03 doanh nghiệp, tương đương 150.000.000 đồng;

- Hỗ trợ hợp đồng tư vấn giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệp vừa, với số lượng dự kiến: 02 doanh nghiệp, tương đương 200.000.000 đồng.

* Hỗ trợ tối đa 50% giá trị hợp đồng tư vấn giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệp về quy trình kinh doanh, quy trình quản trị, quy trình sản xuất, quy trình công nghệ và chuyển đổi mô hình kinh doanh nhưng không quá 50 triệu đồng/hợp đồng/năm đối với doanh nghiệp nhỏ và không quá 100 triệu đồng/hợp đồng/năm đối với doanh nghiệp vừa.

(2) Hỗ trợ chi phí cho doanh nghiệp thuê, mua các giải pháp chuyển đổi số để tự động hóa, nâng cao hiệu quả quy trình kinh doanh, quy trình quản trị, quy trình sản xuất, quy trình công nghệ trong doanh nghiệp và chuyển đổi mô hình kinh doanh:

- Hỗ trợ chi phí cho doanh nghiệp thuê, mua các giải pháp chuyển đổi số
cho doanh nghiệp siêu nhỏ, với số lượng dự kiến: 05 doanh nghiệp, tương đương 100.000.000 đồng;

- Hỗ trợ chi phí cho doanh nghiệp thuê, mua các giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ, với số lượng dự kiến: 03 doanh nghiệp, tương đương 150.000.000 đồng;

- Hỗ trợ chi phí cho doanh nghiệp thuê, mua các giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệp vừa, với số lượng dự kiến: 01 doanh nghiệp, tương đương 100.000.000 đồng.

* Hỗ trợ tối đa 50% chi phí cho doanh nghiệp thuê, mua các giải pháp chuyển đổi số để tự động hóa, nâng cao hiệu quả quy trình kinh doanh, quy trình quản trị, quy trình sản xuất, quy trình công nghệ trong doanh nghiệp và chuyển đổi mô hình kinh doanh nhưng không quá 20 triệu đồng/năm đối với doanh nghiệp siêu nhỏ; không quá 50 triệu đồng/năm đối với doanh nghiệp nhỏ và không quá 100 triệu đồng/năm đối với doanh nghiệp vừa./.


1061.KH-UBND Ho tro doanh nghiep nho va vua nam 2023.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Báo cáo kết quả triển khai thực hiện 9 tháng đầu năm 2023 theo kế hoạch số 956/KH-BĐHCĐS NGÀY...(01/12/2023 10:18 SA)

Kết quả triển khai thực hiện chuyển đổi số 9 tháng đầu năm 2023 theo Kế hoạch số 956/KH-BĐHCĐS...(24/11/2023 8:35 SA)

Thanh toán không dùng tiền mặt - Động lực thúc đẩy dịch vụ công(26/10/2023 8:26 SA)

24 hình thức lừa đảo phổ biến trên không gian mạng Việt Nam(23/10/2023 7:05 SA)

Các quốc gia tập trung hợp tác vào 3 trụ cột: Thể chế số, hạ tầng số và nhân lực số(20/10/2023 8:41 SA)

    6 người đang online
    °