Kết quả Bộ chỉ số 766

Đăng ngày 02 - 10 - 2023
Lượt xem: 529
100%

Kết quả xếp loại, đánh giá chất lượng giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận tháng 9/2023.

 

Thực hiện Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Bộ Chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, dịch vụ công trực tuyến theo thời gian thực trên môi trường điện tử.

Kết quả đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp của tỉnh Ninh Thuận

Qua rà soát, tổng hợp số liệu của Ủy ban nhân dân tỉnh trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn), tại mục “Kết quả đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp của Bộ, ngành, địa phương”. Trên cơ sở theo dõi, tổng hợp, so sánh và phân tích các tiêu chí đánh giá chất lượng giải quyết TTHC của cơ quan hành chính các cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo kết quả xếp loại, đánh giá chất lượng giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông của cơ quan hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh trong tháng 9/2023 kèm theo Bảng xếp loại, đánh giá cụ thể.

(Số liệu được sử dụng làm căn cứ đánh giá, xếp loại tại thời điểm 16h30’ ngày 30/9/2023).


Baocao VP 77 ngay 02102023.pdf

Tin liên quan

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và...(14/01/2024 8:16 SA)

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được bổ sung lĩnh vực Y, Dược cổ truyền thuộc thẩm...(14/01/2024 8:14 SA)

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao...(27/12/2023 7:59 SA)

Tập huấn, hướng dẫn xây dựng Kế hoạch nâng cao Chỉ số năng lực canh tranh cấp sở, ban, ngành và...(13/12/2023 7:51 SA)

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Trồng trọt thuộc thẩm quyền...(09/12/2023 8:39 SA)

Tin mới nhất

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và...(14/01/2024 8:16 SA)

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được bổ sung lĩnh vực Y, Dược cổ truyền thuộc thẩm...(14/01/2024 8:14 SA)

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao...(27/12/2023 7:59 SA)

Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Ninh Thuận năm 2024(26/12/2023 11:11 SA)

Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực người có công và thủ tục hành chính...(20/12/2023 8:05 SA)

    43 người đang online
    °