BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VÀ UBND TỈNH NINH THUẬN KÝ KẾT CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP VỀ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO GIAI ĐOẠN 2023-2030

Đăng ngày 19 - 06 - 2023
Lượt xem: 273
100%

 

Nhân dịp tháp tùng chuyến công tác và trong buổi làm việc của Chủ tịch Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam với tỉnh Ninh Thuận, đồng chí Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Ninh Thuận đã ký kết Chương trình phối hợp giữa Bộ Khoa học và Công nghệ và Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về hoạt động Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo giai đoạn 2023-2030 dưới sự chứng kiến của đồng chí Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận.

Ảnh 1: Lễ ký kết chương trình phối hợp về hoạt động  khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2023-2030

Trong thời gian vừa qua, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã quan tâm đến phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh. Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành các Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch phát triển khoa học và công nghệ và theo đó đã thiết lập, ban hành hệ thống văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của địa phương, làm nền tảng cho việc thúc đẩy mạnh mẽ chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống của tỉnh. Đến nay, về cơ bản, hệ thống các văn bản quy định về các cơ chế đặt hàng, tuyển chọn, khoán kinh phí, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp… từng bước được hoàn thiện và đi vào vận hành ổn định, cụ thể, tỉnh đã ban hành Nghị quyết  số 14-NQ/TU ngày 10/01/2022 về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 để tập trung nguồn lực đầu tư. Nghị quyết đã đề ra 08 nhiệm vụ trọng tâm, tập trung vào đẩy mạnh ứng dụng, làm chủ và cải tiến công nghệ, nhất là công nghệ cao, công nghệ sạch, các thành tựu của Cách mạng công nghiệp 4.0 vào các lĩnh vực của đời sống xã hội; phát triển doanh nghiệp trở thành trung tâm của đổi mới sáng tạo, tạo bứt phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả và nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa;  Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã ban hành cơ chế, chính sách đầu tư cho ứng dụng, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Giai đoạn 2016-2020, tỉnh đã triển khai mới 10 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp nhà nước, 40 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, với tổng số kinh phí thực hiện từ ngân sách là 119,7 tỷ đồng. Giai đoạn 2021-2022: Triển khai mới 02 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp nhà nước, 22 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, với tổng số kinh phí thực hiện từ ngân sách là 44,5 tỷ đồng. Các nhiệm vụ chủ yếu tập trung vào: Nghiên cứu các luận cứ khoa học để đề xuất tham mưu ban hành các cơ chế chính sách về kinh tế, văn hóa; nâng cao năng lực ứng phó biến đổi khí hậu; phòng chống thiên tai; bảo vệ môi trường; quản lý đô thị; bảo vệ sức khỏe Nhân dân; nghiên cứu tạo ra và đưa các quy trình, giải pháp sản xuất tiên tiến vào sản xuất nông nghiệp...; Trong đó có nhiều kết quả nghiên cứu khoa học đã được ứng dụng phục vụ hiệu quả cho hoạt động đầu tư phát triển, giải quyết nhiều vấn đề nóng, trọng điểm, làm cơ sở khoa học cho nhiều quyết sách lớn của tỉnh.

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 115/NQ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ về việc thực hiện một số cơ chế, chính sách hỗ trở tỉnh Ninh Thuận phát triển kinh tế - xã hội, ổn định đời sống nhân dân giai đoạn 2018-2023. Đến nay, Bộ Khoa học và Công nghệ đã hỗ trợ tỉnh thực hiện 07 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia với tổng số kinh phí từ ngân sách trung ương là gần 30 tỷ đồng (tập trung cho nhóm sản phẩm chủ lực của tỉnh như nho, táo, măng tây… ).

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đã đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Đầu tư kinh phí cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo từ ngân sách nhà nước và từ xã hội cho nghiên cứu, triển khai còn thấp so với yêu cầu và so với các tỉnh/thành phố khác trong khu vực và trên phạm vi cả nước. Đầu tư từ ngân sách nhà nước cho khoa học và công nghệ giai đoạn 2016-2020, 2021 - 2022 chỉ đạt 0,5% tổng chi ngân sách tỉnh; hệ thống tổ chức, nguồn nhân lực khoa học và công nghệ tại chỗ còn rất mỏng và yếu. Toàn tỉnh chỉ có 20 đơn vị đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ, trong đó có 04 đơn vị Khoa học và công nghệ (02 thuộc TW, 02 thuộc Tỉnh), còn lại là các đơn vị sự nghiệp có hoạt động khoa học và công nghệ. Tỷ lệ doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm 97% (2020), khả năng đầu tư nghiên cứu công nghệ, phát triển sản phẩm còn hạn chế; chưa có nhiều doanh nghiệp có đủ nguồn lực tiếp cận và đầu tư công nghệ mới; Ngoài lĩnh vực năng lượng, việc đầu tư đổi mới, chuyển giao công nghệ còn chưa đồng bộ; hầu hết các quy trình công nghệ của các doanh nghiệp sản xuất trong tỉnh là quy trình công nghệ thô, sản xuất chế biến sản phẩm thô, sơ chế và chủ yếu và là để cung cấp nguyên liệu, sản phẩm cho các khu công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai. Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chưa tạo dựng thương hiệu để nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa nhất là đẩy mạnh xuất khẩu trong tiến trình hội nhập; thiếu vốn cho chuyển giao công nghệ; khả năng đầu tư nghiên cứu công nghệ phát triển sản phẩm (R&D) còn hạn chế nhưng chưa mạnh dạn tiếp cận công nghệ mới. Việc ứng dụng công nghệ cao, sản xuất theo hướng hữu cơ trong nông nghiệp còn khá manh mún, nhỏ lẻ.

Với mục đích tăng cường phối hợp hoạt động giữa hai bên trong chỉ đạo, điều hành, triển khai phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2025 đã được phê duyệt tại Quyết định số 2667/QĐ-BKHCN ngày 28/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, tại tỉnh Ninh Thuận; nâng cao tiềm lực, thúc đẩy hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ thiết thực, hiệu quả đối với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Ninh Thuận; tập trung nguồn lực của tỉnh và sự hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm của Bộ Khoa học và Công nghệ để đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển, ứng dụng và chuyển giao khoa học - công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, góp phần chuyển đổi mạnh mẽ mô hình tăng trưởng theo chiều sâu, tạo bứt phá nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế; nâng cao chất lượng cuộc sống, phúc lợi của Nhân dân; đảm bảo vững chắc quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường sinh thái; tiếp tục kế thừa phát huy các thành quả Nghị quyết số 115/NQ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ về việc thực hiện một số cơ chế, chính sách hỗ trở tỉnh Ninh Thuận phát triển kinh tế - xã hội, ổn định đời sống nhân dân giai đoạn 2018-2023, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã ký kết chương trình phối hợp về hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2023-2030.

Chương trình hợp tác này có ý nghĩa lớn đối với Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân tỉnh Ninh Thuận để thực hiện mục tiêu đưa khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực chính cho sự phát triển của tỉnh nhà, như mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIV đã đề ra: “Tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, ứng dụng khoa học và công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động”.

Ảnh 2: Toàn cảnh buổi làm việc của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận

Ảnh 3: Đoàn công tác Bộ Khoa học và Công nghệ chụp ảnh lưu niệm cùng

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận

Trước đó (chiều ngày 15/6/2023), Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã đến thăm và làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận, tại buổi làm việc Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đánh giá cao những nỗ lực gắng của toàn thể công chức, viên chức, người lao động và ghi nhận những kết quả đạt được trong thời gian qua, đồng thời cũng lưu ý một số vấn đề như: cần tranh thủ mọi nguồn lực thu hút nguồn kinh phí ngoài ngân sách Nhà nước để tập trung đầu tư cho khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo... Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong các tổ chức khoa học và công nghệ. Đối với những đề xuất, kiến nghị của Sở, Bộ Khoa học và Công nghệ ghi nhận và xem xét giải quyết trong thời gian sớm nhất./.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Đề xuất đặt hàng các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ trên nền tảng dữ liệu...(16/08/2022 2:50 CH)

    29 người đang online
    °