Hội thảo khoa học cấp quốc gia “80 năm Đề cương về Văn hóa Việt Nam (1943-2023) - Khởi nguồn và động lực phát triển”

Đăng ngày 27 - 02 - 2023
Lượt xem: 582
100%

Ngày 27/02/2023, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội đồng Lý luận Trung ương và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia “80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943-2023) - Khởi nguồn và động lực phát triển” dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố.

 

Chủ trì Hội thảo có: đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản.

Tham dự Hội thảo tại điểm cầu tỉnh ta có các đồng chí: Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Trần Minh Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Long Biên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dan tỉnh tỉnh; lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể; các đồng chí báo cáo viên cấp tỉnh; lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Các đại biểu tham dự Hội thảo tại điểm cầu trực tuyến của tỉnh

 

Hội thảo “80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943-2023) - Khởi nguồn và động lực phát triển” nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943-2023), với mục đích khẳng định và phát huy những giá trị cốt lõi của một văn kiện có ý nghĩa lịch sử - Đề cương về văn hóa Việt Nam; nghiên cứu quá trình vận dụng đường lối văn hóa của Đảng vào thực tiễn đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ và xây dựng đất nước; tổng kết những thành tựu xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam.

Hội thảo tập trung vào 02 nội dung chính: Giá trị lý luận và thực tiễn của Đề cương về văn hóa Việt Nam; Văn hóa, con người Việt Nam - Nền tảng tinh thần, động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Theo đó, các đại biểu và nhà khoa học đã trình bày tham luận làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn vận dụng quan điểm, đường lối của Đề cương về văn hóa Việt Nam qua các thời kỳ; sự khai phá mở đường cho quá trình xây dựng lý luận văn hóa ở Việt Nam; phát huy giá trị của Đề cương văn hóa Việt Nam trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ; vai trò và xu hướng chuyển đổi số trong phát triển văn hóa, con người Việt Nam; các vấn đề cần bổ sung, hoàn thiện trong quá trình vận dụng; kiến nghị, đề xuất cơ chế, chính sách và giải pháp chấn hưng văn hóa, xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sác dân tộc, phát triển toàn diện con người Việt Nam trong bối cảnh mới…

Phát biểu tổng kết Hội thảo, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định: Hội thảo được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng, các cơ quan liên quan và các địa phương chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, thu hút sự quan tâm tham gia đông đảo của các nhà quản lý, các nhà khoa học, văn nghệ sĩ và sự đồng tình, cổ vũ của dư luận xã hội. Các ý kiến tham luận tại Hội thảo hết sức sâu sắc, thảo luận bàn tròn của các chuyên gia, nhà nghiên cứu, nhà quản lý tập trung vào 2 nhóm vấn đề cơ bản: Giá trị lý luận và thực tiễn của Đề cương về văn hóa Việt Nam; Văn hóa, con người Việt Nam - Nền tảng tinh thần, động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Hội thảo đã thống nhất đánh giá ý nghĩa lịch sử, giá trị to lớn, mang tầm thời đại và sức sống lâu dài, bền vững của đề cương về văn hóa Việt Nam trước yêu cầu của tình hình cách mạng trong nước. Thực hiện chủ trương của Trung ương Đảng và đồng chí Nguyễn Ái Quốc, Đề cương về văn hóa Việt Nam do đồng chí Tổng Bí thư Trường Chinh khởi thảo được thông qua tai Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương họp từ ngày 25-28/2/1943. Đề cương đã thể hiện sự kiên định và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác- Lênin vào điều kiện thực tiễn cách mạng Việt Nam. Khẳng định văn hóa là một trong ba mặt trận (kinh tế, chính trị, văn hóa) ở đó, người Cộng sản phải hoạt động và làm cách mạng văn hóa. Đề cương đề cập toàn diện và sâu sắc những vấn đề có tính nền tảng và nguyên tắc, phương châm, phương hướng xây dựng nền văn hóa Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tại tỉnh ta, nhằm tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân hiểu rõ hơn về ý nghĩa lịch sử, giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, lâu bền của “Đề cương về văn hóa Việt Nam” (1943 - 2023), góp phần nâng cao nhận thức trong việc giữ gìn và phát huy các giá trị truyền thống lịch sử và văn hoá; Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 189-KH/TU ngày 13/02/2023 và Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 633/KH-UBND ngày 24/02/2023 về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về văn hóa Việt Nam” (1943 - 2023). Theo đó, tỉnh sẽ tổ chức Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về văn hóa Việt Nam” (1943 - 2023); tổ chức trưng bày, triển lãm giới thiệu di sản văn hóa Ninh Thuận nhân kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về văn hóa Việt Nam” (1943 - 2023); tổ chức Tuyên truyền giới thiệu sách về 80 năm ra đời “Đề cương về văn hóa Việt Nam” (1943 - 2023); tổ chức Cuộc triển lãm tranh ảnh nghệ thuật “Nét đẹp Văn hóa Ninh Thuận”; tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về văn hóa Việt Nam” (1943 - 2023)./.

Tin liên quan

Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ mười lăm, HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026(08/12/2023 5:04 CH)

Đồng chí Trần Quốc Nam – Chủ tịch UBND tỉnh tiếp, làm việc với Giám đốc Quốc gia Ngân hàng phát...(05/12/2023 1:50 CH)

Khai giảng Lớp Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng đối ngoại hội nhập quốc tế tại tỉnh Ninh Thuận(30/11/2023 2:32 CH)

Đồng chí Trần Quốc Nam – Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tiến độ triển khai Dự án môi trường bền vững...(30/11/2023 2:26 CH)

Họp triển khai Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2023-2025(30/11/2023 9:03 SA)

Tin mới nhất

Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050(01/01/2024 10:31 SA)

Đoàn công tác Tổng Lãnh sự quán Canada và Tổng Lãnh sự quán Vương quốc Anh tại TP. Hồ Chí Minh...(08/12/2023 2:15 CH)

Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ mười lăm, HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026(08/12/2023 5:04 CH)

Đề nghị hỗ trợ báo Giá mua vào thép cuộc cán nóng được trục vớt từ biển(06/12/2023 8:25 SA)

Triển khai kế hoạch sản xuất và chuyển đổi cây trồng vụ đông - xuân năm 2023-2024(06/12/2023 8:15 SA)

    75 người đang online
    °