Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Ninh Thuận năm 2024

Đăng ngày 26 - 12 - 2023
Lượt xem: 506
100%

Ngày 25/12/2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1826/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Ninh Thuận năm 2024 (viết tắt là Kế hoạch).

 

Theo đó, mục tiêu của Kế hoạch là tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính đồng bộ trên các lĩnh vực trong các cơ quan hành chính Nhà nước; nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước; đảm bảo gắn kết, đồng bộ với việc triển khai của các cơ quan khối Đảng, Mặt trận, đoàn thể trong hệ thống chính trị; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ theo vị trí việc làm, uy tín đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, phù hợp với yêu cầu hội nhập quốc tế; tạo nên sức mạnh tổng hợp để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Năm 2024, tỉnh Ninh Thuận tiếp tục phấn đấu cải thiện, duy trì, nâng cao kết quả thực hiện các chỉ số liên quan đến cải cách hành chính

 

Trong năm 2024, tỉnh Ninh Thuận đề ra mục tiêu phấn đấu Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) tăng từ 05 bậc trở lên so với năm 2023, xếp vị thứ 20/63 tỉnh, thành phố; Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh Ninh Thuận (PAPI) tiếp tục duy trì trong TOP 20 tỉnh, thành phố; Chỉ số PCI đạt khoảng 69,5 điểm, tiếp tục duy trì Chỉ số PCI Ninh Thuận vào nhóm các tỉnh điều hành kinh tế thuộc nhóm khá; Sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) duy trì vị thứ trong TOP 20 tỉnh, thành phố; Chỉ số Chuyển đổi số (DTI) phấn đấu thuộc nhóm khá của cả nước…

Đồng thời, Kế hoạch cũng xác định các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể đối với các nội dung cải cách hành chính: Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính; Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy; Cải cách chế độ công vụ; Cải cách tài chính công; Xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử.

Ngoài ra, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ cho thủ trưởng các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; các đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; các đơn vị ngành dọc cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố để triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này./.


Kehoach_1826_ngay_25122023.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và...(14/01/2024 8:16 SA)

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được bổ sung lĩnh vực Y, Dược cổ truyền thuộc thẩm...(14/01/2024 8:14 SA)

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao...(27/12/2023 7:59 SA)

Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực người có công và thủ tục hành chính...(20/12/2023 8:05 SA)

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Y tế dự phòng thuộc thẩm...(20/12/2023 8:03 SA)

    55 người đang online
    °