Những giải pháp cải cách hành chính mang tính mới, đột phá trong 6 tháng đầu năm 2022

Đăng ngày 05 - 09 - 2022
Lượt xem: 2.762
100%

 

Xác định công tác cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ quan trọng và là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài; với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ, giám sát của người dân, doanh nghiệp và sự quyết liệt chỉ đạo của Lãnh đạo Sở. Trong 6 tháng đầu năm Lãnh đạo Sở đã tập trung chỉ đạo những nhiệm vụ, giải pháp một cách toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, hiệu quả xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, nâng cao trách nhiệm giải trình, từng bước hiện đại phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, lấy người dân làm trung tâm, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo đánh giá chất lượng hoạt động của ngành Nông nghiệp; trong đó tập trung chủ yếu các giải pháp đẩy mạnh thực hiện thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực ngành quản lý góp phần nâng cao Chỉ số SIPAR của tỉnh. Kết quả trong 6 tháng đầu năm Ngành nông nghiệp đã đạt được những kết quả sau:

- Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh quyết định Công bố 17 Danh mục thủ tục hành chính được đơn giản hóa rút ngắn (30%) thời gian giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Trồng trọt BVTV và lĩnh vực Thủy lợi tại Quyết định số 1778/QĐ-UBND ngày 13/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh.

- 100% thủ tục hành chính của ngành đã chuyển đổi thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công mức độ 3 lên dịch vụ công mức độ 4; và thực hiện việc tái cấu trúc quy trình, tích hợp, cung cấp dịch vụ công đối với 108 TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và PTNT.

- Để triển khai thực hiện việc nâng cao tỷ lệ tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC trực tuyến mức độ 4, đáp ứng được mục tiêu đề ra và góp phần thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, tăng năng lực cạnh tranh, cải thiện nâng cao chỉ số PCI của tỉnh. Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi Thú y nâng cấp phần mềm Quản lý công tác thú y để triển khai việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 4; đồng thời phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông đồng hộ, số hóa hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính lên Cổng dịch vụ công tỉnh đối với 02 thủ tục hành chính có (thủ tục Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh và thủ tục Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh).

- Đã đề xuất 24 danh mục TTHC để tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 2022 theo Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ; 29 danh mục thủ tục hành chính triển khai thí điểm tiếp nhận hồ sơ bằng hình thức trực tuyến; 01 TTHC lĩnh vực Lâm nghiệp có thu phí được đề xuất ban hành chính sách ưu đãi về chi phí thực hiện các thủ tục hành chính của tỉnh bằng hình thức trực tuyến. Khuyến khích người dân, doanh nghiệp tăng cường thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

- Tiếp nhận và giải quyết 46.821 hồ sơ TTHC của cá nhân và tổ chức (chiếm 47,53 % số hồ sơ TTHC toàn tỉnh), trong đó giải quyết trước hẹn: 907 hồ sơ; giải quyết đúng hẹn: 45893 hồ sơ. Việc giải quyết thủ tục được nhanh gọn hơn và thực hiện làm tròn quy trình giải quyết TTHC trên môi trường mạng (từ khâu tiếp nhận, xử lý, ký duyệt hồ sơ trên môi trường mạng đảm bảo kịp thời, tròn quy trình từ khâu tiếp nhận đến khâu hoàn thành).

Để tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong 6 tháng cuối năm, Giám đốc Sở đã chỉ tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm đó là: Đẩy mạnh thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính, tập trung đơn giản thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và nhân dân. Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan nhà nước gắn với việc đổi mới phương thức điều hành, tạo sự công khai minh bạch trong công tác quản lý nhà nước. Tiếp tục áp dụng đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính và hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn  ISO trong quản lý hành chính. Tiếp tục cải cách chế độ công vụ, bao gồm công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức, chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách khác. Bên cạnh đó, triển khai thực hiện Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị theo Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/09/2020 của Chính phủ, bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Đẩy mạnh phân cấp gắn với nâng cao năng lực quản lý, điều hành của các cấp, các ngành. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm người đứng đầu; nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Thực hiện nhanh, quyết liệt, thực chất hơn việc cắt giảm thủ tục hành chính không phù hợp.

Cải cách hành chính nhà nước trong đó có cải cách thủ tục hành chính là một nhiệm vụ rất quan trọng, thực hiện tốt nhiệm vụ này sẽ góp phần vào việc tạo niềm tin của nhân dân và Đảng và Nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng một nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, từng bước hiện đại./.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Kết quả thẩm định, đánh giá, phân loại thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2022 đối với...(21/02/2023 8:49 SA)

công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực chính sách người có công với cách mạng...(28/11/2022 9:37 SA)

Đẩy mạnh quản lý, triển khai sử dụng chữ ký số chuyên dùng tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn...(25/10/2022 2:52 CH)

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất phương án phân cấp thủ tục hành chính vượt chỉ...(04/10/2022 9:15 SA)

Kết quả triển khai thực hiện chuyển đổi số 9 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận(20/09/2022 10:22 SA)

    4 người đang online
    °