Thuận Bắc: Nhiều chuyển biến tích cực trong việc đẩy mạnh cải cách hành chính

Đăng ngày 11 - 02 - 2022
Lượt xem: 974
100%

 

Trong giai đoạn hiện nay, việc cải cách thủ tục hành chính là hết sức quan trọng, nhằm góp phần cải cách thể chế, cải cách tổ chức bộ máy hành chính, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, cải cách tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính. Qua đó, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước, hướng đến phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.

 

Xác định cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để phát triển kinh –xã hội.Trong năm 2021, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các đơn vị rà soát, thực hiện công khai các thủ tục hành chính trên trang thông tin điện tử của huyện, thực hiện có hiệu quả mô hình một cửa điện tử và dịch vụ công mức độ 3 đối với các thủ tục hành chính để tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận một cửa, qua đó, người dân và doanh nghiệp khi đến giao dịch mọi thủ tục được nhanh gọn hơn. Kết quả, trong năm 2021, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận một cửa của huyện đã tiếp nhận và giải quyết 2.604 hồ sơ, trong đó: hồ sơ giải quyết đúng và trước hẹn 2.381 hồ sơ đạt 91,44%; đang giải quyết 110 hồ sơ đạt 4,22%, tất cả các hồ sơ đều được tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận một cửa của UBND huyện. Tổng số thủ tục giải quyết thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các xã là: 15.552 hồ sơ. Ngoài việc thực hiện có hiệu quả các thủ tục hành chính để tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận một cửa, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn thuộc huyện thường xuyên rà soát, cập nhật cung cấp danh mục dịch vụ công trực tuyến, đảm bảo 100% các thủ tục hành chính được cung cấp trên Trang thông tin điện tử của huyện. Trong đó: Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2: 318 dịch vụ. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: 231 dịch vụ.  Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: 87 dịch vụ. Tích hợp lên Cổng dịch vụ công Quốc gia: 21 thủ tục. Qua kết quả khảo sát về mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp qua giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Thuận Bắc trong năm qua, cho thấy chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND các xã trên địa bàn huyện được người dân, tổ chức đánh giá tương đối cao về các nội dung: tiếp cận dịch vụ; thủ tục hành chính; sự phục vụ của công chức; kết quả giải quyết thủ tục hành chính; xử lý các ý kiến góp ý, phản ánh, kiến nghị.Toàn huyện có 06/06 xã thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo mô hình một cửa hiện đại của Ủy ban nhân dân huyện đã đi vào nề nếp, chất lượng và hiệu quả công việc ngày càng rõ nét. Thông qua việc thực hiện mô hình một cửa hiện đại, thời gian giải quyết thủ tục hành chính sẽ được rút ngắn, số lượng công việc được giải quyết nhiều hơn; qua đó tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính.  Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện thực hiện việc công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo đúng quy định; việc công khai được thực hiện dưới hình thức niêm yết công khai tại trụ sở, trên trang tin điện tử của huyện; qua đó giúp cho các tổ chức, doanh nghiệp và người dân dễ tra cứu, tìm hiểu để thực hiện thủ tục hành chính. Bên cạnh đó, kỷ luật, kỷ cương của đội ngũ cán bộ, công chức tiếp tục được tăng cường; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được bố trí, sắp xếp, cơ cấu lại hợp lý đảm bảo đủ trình độ và năng lực thi hành công vụ, có phẩm chất đạo đức tốt, tận tụy phục vụ nhân dân. Nhờ đó, đã nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý của bộ máy nhà nước, góp phần xây dựng nền hành chính của huyện từng bước hiện đại, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương, tạo đồng thuận tốt trong xã hội.

Trong năm 2022, huyện Thuận Bắc tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, trong đó tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm đó là: Đẩy mạnh thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính, tập trung đơn giản thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và nhân dân; triển khai các giải pháp cải thiện, nâng cao các chỉ số PCI, PAPI, SIPAS, PAR-INDEX trong thời gian đến. Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước gắn với việc đổi mới phương thức điều hành, tạo sự công khai minh bạch trong công tác quản lý nhà nước. Tiếp tục áp dụng đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính và hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn  ISO trong quản lý hành chính. Tiếp tục cải cách chế độ công vụ, bao gồm công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức, chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách khác. Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện phân cấp quản lý trên một số lĩnh vực đối với các đơn vị sự nghiệp theo nhằm hoàn thiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm và nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp. Tiếp tục xây dựng Kế hoạch, lộ trình thu hồi biên chế đơn vị sự nghiệp giai đoạn 2015-2030 trên địa bàn huyện Thuận Bắc đảm bảo theo chủ trương và mục tiêu đề ra.Đẩy mạnh phân cấp gắn với nâng cao năng lực quản lý, điều hành của các cấp, các ngành. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm người đứng đầu; nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Thực hiện nhanh, quyết liệt, thực chất hơn việc cắt giảm thủ tục hành chính không phù hợp.

Cải cách hành chính là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài. Với sự vào cuộc của cà hệ thống chính trị, sự ủng hộ, giám sát cùa người dân, doanh nghiệp và sự quyết liệt chỉ đạo của cấp chính quyền. Công cuộc cải cách hành chính trên địa bàn huyện Thuận Bắc sẽ góp phần xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, xây dựng một nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, từng bước hiện đại.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất phương án phân cấp thủ tục hành chính vượt chỉ...(04/10/2022 9:15 SA)

Kết quả triển khai thực hiện chuyển đổi số 9 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận(20/09/2022 10:22 SA)

Những giải pháp cải cách hành chính mang tính mới, đột phá trong 6 tháng đầu năm 2022(05/09/2022 1:42 CH)

Kết quả Chỉ số SIPAS 2021 của tỉnh Ninh Thuận(30/05/2022 4:20 CH)

Kết quả Chỉ số PAR INDEX 2021 của tỉnh Ninh Thuận(26/05/2022 2:15 CH)

    2 người đang online
    °