Đẩy mạnh quản lý, triển khai sử dụng chữ ký số chuyên dùng tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Đăng ngày 25 - 10 - 2022
Lượt xem: 574
100%

 

Nhằm tăng cường hơn nữa việc quản lý, sử dụng chữ ký số trong các giao dịch điện tử trên địa bàn tỉnh và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 23/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong hoạt động của cơ quan nhà nước các cấp; Công văn số 86/BCY-CTSBMTT ngày 01/4/2021 của Ban Cơ yếu Chính phủ về đẩy mạnh quản lý, triển khai sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ và đề xuất nhu cầu giai đoạn 2021-2025 

 Ngày 21/10/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản số 4587/UBND-KTTH về việc đẩy mạnh quản lý, triển khai sử dụng chữ ký số chuyên dùng tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, tất cả văn bản do các cơ quan, đơn vị ban hành phải được ký số trực tiếp vào văn bản theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư; Nghiêm túc và quyết liệt chỉ đạo các tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý phải sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong các giao dịch điện tử phục vụ việc quản lý, điều hành, xử lý công việc và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; Bố trí nhân sự quản lý chữ ký số của các cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền; Thường xuyên kiểm tra, rà soát, đánh giá; kịp thời chấn chỉnh, nhắc nhở, kiểm điểm các tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền không nghiêm túc trong việc quản lý, sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ; Chỉ đạo cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền thực hiện các nhiệm vụ khác được nêu trong Quyết định số 30/2020/QĐ-UBND ngày 14/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Kịp thời đề nghị cấp mới chữ ký số chuyên dùng Chính phủ cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu trong các giao dịch điện tử; đề nghị thu hồi chữ ký số đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân không còn trách nhiệm sử dụng theo thẩm quyền, tránh làm thất lạc, lãng phí tài sản nhà nước.

Bên cạnh đó, tăng cường rà soát, kiểm tra việc ứng dụng chữ ký số trong cải cách hành chính; đồng thời, đề xuất khen thưởng các cá nhân, tổ chức thực hiện tốt việc sử dụng chữ ký số trong quản lý, điều hành, xử lý công việc, cung cấp dịch vụ công trực tuyến và các giao dịch điện tử khác.

Thông qua việc triển khai ký số các văn bản điện tử trên phần mềm Quản lý văn bản và hồ sơ công việc và được mở rộng sử dụng trong các giao dịch khác như: Bảo hiểm xã hội, Thuế, Kho bạc... đã góp phần bảo đảm các giao dịch điện tử, tạo môi trường làm việc hiện đại, tiết kiệm thời gian và chi phí, nâng cao hiệu quả công việc, tăng tính công khai, minh bạch trong quản lý, điều hành; góp phần thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin và phát triển chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh./.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Kết quả thẩm định, đánh giá, phân loại thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2022 đối với...(21/02/2023 8:49 SA)

công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực chính sách người có công với cách mạng...(28/11/2022 9:37 SA)

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất phương án phân cấp thủ tục hành chính vượt chỉ...(04/10/2022 9:15 SA)

Kết quả triển khai thực hiện chuyển đổi số 9 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận(20/09/2022 10:22 SA)

Những giải pháp cải cách hành chính mang tính mới, đột phá trong 6 tháng đầu năm 2022(05/09/2022 1:42 CH)

    6 người đang online
    °