Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất phương án phân cấp thủ tục hành chính vượt chỉ tiêu theo đề án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính của Chính phủ

Đăng ngày 04 - 10 - 2022
Lượt xem: 872
100%

 

Trên cơ sở tổng số thủ tục hành chính (TTHC) thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và PTNT phải đưa vào rà soát thực tế là 133 thủ tục hành chính (TTHC), trong đó: 108 TTHC cấp tỉnh, 16 TTHC cấp huyện và 9 TTHC cấp xã trên tổng số TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT (296 TTHC) và tỷ lệ tối thiểu 20% mà Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tại Công văn số 1104/TTg-KSTT ngày 25/8/2021 về việc triển khai xây dựng Đề án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC). Thực hiện Công văn số 4826/UBND-TTPVHCC ngày 11/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc rà soát phân cấp thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh theo Công văn số 1104/TTg-KSTT ngày 25/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai xây dựng Đề án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC); Công văn số 5276/UBND-TTPVHCC ngày 02/10/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện rà soát, đánh giá, đề xuất phân cấp thủ tục hành chính trên địa bản tỉnh. Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành các văn bản số 3188/SNNPTNT-TCHC ngày 14/9/2021 và Công văn số 3543/SNNPTNT-TCHC ngày 04/10/2021 về việc rà soát, đánh giá, đề xuất phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh, chỉ đạo các đơn vị, phòng chuyên môn thuộc Sở khẩn trương tổ chức rà soát, đánh giá lại các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của mình và đề xuất phương án phân cấp trong giải quyết TTHC, đảm bảo tối thiểu 20% TTHC trong tổng số các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết được phân cấp. Trong đó, bao gồm các TTHC thuộc thẩm quyền quyết định của UBND cấp tỉnh, Chủ tịch UBND cấp tỉnh cần được phân cấp cho Sở và các TTHC thuộc thẩm quyền quyết định của Sở cần phân cấp cho UBND cấp huyện (nếu có); đồng thời phối hợp với UBND các huyện, thành phố rà soát, đánh giá lại các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của mình và đề xuất phương án phân cấp trong giải quyết TTHC, đảm bảo tối thiểu 20% TTHC trong tổng số các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện được phân cấp. Trong đó, bao gồm các TTHC thuộc thẩm quyền quyết định của UBND cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp huyện cần được phân cấp cho các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND cấp huyện và các TTHC thuộc thẩm quyền quyết định của UBND cấp huyện cần phân cấp cho UBND cấp xã (nếu có). Các đơn vị, phòng chuyên môn thuộc Sở và UBND các huyện, thành phố đã tích cực, quyết liệt rà soát, cân nhắc các phương án cụ thể để sao cho việc đề xuất kiến nghị phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính đáp ứng được tốt nhất quan điểm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đối với Đề án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), đó là: “Đẩy mạnh phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính theo hướng cấp nào sát cơ sở, sát Nhân dân nhất thì giao cấp đó giải quyết, không để tình trạng nhiều tầng nấc, kéo dài thời gian giải quyết và gây nhũng nhiễu, tiêu cực”.

          Phân cấp trong giải quyết TTHC là một chủ trương lớn của Chính phủ đã được nêu cụ thể trong Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030. Kết quả của việc phân cấp mạnh mẽ, quyết liệt, sát thực tế trong giải quyết TTHC trong Đề án của Chính phủ sẽ tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp góp phần rất lớn vào việc thực hiện thành công các mục tiêu cải cách hành chính của giai đoạn 2021-2030 mà Chính phủ đã đề ra.

          Lợi ích của việc phân cấp trong giải quyết TTHC là nhằm giúp chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống nhanh chóng, chính xác; Rút ngắn khoảng cách giữa cơ quan hành chính nhà nước các cấp với người dân, doanh nghiệp; Phân cấp thẩm quyền giải quyết TTHC gắn liền với đơn giản hóa quy trình, hồ sơ của TTHC, rút ngắn thời gian giải quyết, tăng cường chia sẻ thông tin, dữ liệu giữa các cơ quan quản lý; Tiết kiệm thời gian, chi phí cho đối tượng thực hiện TTHC, thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội. Trong cách thức triển khai xây dựng Đề án thì việc rà soát phải bảo đảm khách quan, hiệu quả, thực hiện theo nguyên tắc Cơ quan có thẩm quyền thực hiện TTHC tự rà soát và đề xuất phân cấp cho cấp dưới, đồng thời Cơ quan cấp dưới rà soát và đề xuất cấp trên phân cấp thẩm quyền giải quyết TTHC cho mình. Theo hướng dẫn, các bộ, ngành, địa phương sẽ điền biểu mẫu rà soát điện tử trên Hệ thống thông tin báo cáo của Chính phủ; hệ thống đồng bộ thông tin, dữ liệu về TTHC từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, tổng hợp tự động, phân tích các thông tin, dữ liệu về tình hình, kết quả rà soát của các bộ, ngành, địa phương. Tính đến nay, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tổng hợp xong các phương án để xuất phân cấp thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và PTNT, đề xuất vượt chỉ tiêu tối thiểu 20% mà Thủ tướng Chính phủ giao cho địa phương (Các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh rà soát, đánh giá lại các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của mình và đề xuất phương án phân cấp trong giải quyết TTHC, đảm bảo tối thiểu 20% TTHC trong tổng số các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh được phân cấp. Trong đó, bao gồm các TTHC thuộc thẩm quyền quyết định của UBND cấp tỉnh, Chủ tịch UBND cấp tỉnh cần được phân cấp cho Sở, ban, ngành và các TTHC thuộc thẩm quyền quyết định của Sở, ban, ngành cần phân cấp cho UBND cấp huyện (nếu có).  UBND các huyện, thành phố rà soát, đánh giá lại các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của mình và đề xuất phương án phân cấp trong giải quyết TTHC, đảm bảo tối thiểu 20% TTHC trong tổng số các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện được phân cấp. Trong đó, bao gồm các TTHC thuộc thẩm quyền quyết định của UBND cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp huyện cần được phân cấp cho các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND cấp huyện và các TTHC thuộc thẩm quyền quyết định của UBND cấp huyện cần phân cấp cho UBND cấp xã (nếu có).

          Với những lợi ích, chỉ tiêu mà Thủ tướng Chính phủ đặt ra, Sở Nông nghiệp và PTNT đã rà soát, đánh giá, đề xuất phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và PTNT, cụ thể như sau: Tổng số thủ tục hành chính đã rà soát: 296 TTHC, số TTHC đề nghị phân cấp: 85 TTHC (đạt 28,71%) vượt 8,71% so với chỉ tiêu giao tối thiểu 20%, trong đó: phân cấp ngay: 85 TTHC, phân cấp kèm theo các điều kiện đảm bảo khác: 0 TTHC; số thủ tục hành chính không đề nghị phân cấp: 211 TTHC (Báo cáo số 812/BC-SNNPTNT ngày 28/10/2021 báo cáo tổng hợp kết quả rà soát, đề xuất phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính). Đến nay, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1015/QĐ-TTg ngày 30/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của các Bộ, cơ quan ngang Bộ. Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo các Chi cục, Trung tâm Khuyến nông, ban Quản lý khai thác các cảng cá, phòng Quản lý chuyên ngành, phòng Kế hoạch Tài chính và các phòng chuyên môn thuộc Sở có liên quản chủ động nghiên cứu, rà soát, nắm bắt thông tin để chuẩn bị triển khai các phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của đơn vị đã được phê duyệt tại Quyết định số 1015/QĐ-TTg ngày 30/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của các Bộ, cơ quan ngang Bộ (Công văn số 3343/SNNPTNT-TCHC ngày 15/9/2022 về việc nghiên cứu triển khai thực hiện Quyết định số 1015/QĐTTg ngày 30/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Tin liên quan

Tin mới nhất

Kết quả thẩm định, đánh giá, phân loại thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2022 đối với...(21/02/2023 8:49 SA)

công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực chính sách người có công với cách mạng...(28/11/2022 9:37 SA)

Đẩy mạnh quản lý, triển khai sử dụng chữ ký số chuyên dùng tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn...(25/10/2022 2:52 CH)

Kết quả triển khai thực hiện chuyển đổi số 9 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận(20/09/2022 10:22 SA)

Những giải pháp cải cách hành chính mang tính mới, đột phá trong 6 tháng đầu năm 2022(05/09/2022 1:42 CH)

    47 người đang online
    °