Hướng dẫn tuyên truyền Kết quả Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Đăng ngày 03 - 12 - 2021
Lượt xem: 1.412
100%

 

Nhằm mục đích nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về tình hình thực hiện, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, kế hoạch năm 2022 và kết quả phòng, chống dịch Covid-19 thời gian qua, nhất là việc tiếp tục đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, sửa đổi, bổ sung quy định về những điều đảng viên không được làm. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành Hướng dẫn số 45-HD/BTGTU ngày 02/12/2021 tuyên truyền Kết quả Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Theo đó, thông qua các hoạt động tuyên truyền khẳng định đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng, chính sách, pháp luật hiệu quả của Nhà nước; bồi đắp niềm tin cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; cổ vũ hệ thống chính trị, các tầng lớp Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp phát huy nội lực, tận dụng thời cơ, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, các nghị quyết, kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII. Ngoài ra, công tác tuyên truyền cần bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, triển khai tích cực với các hình thức linh hoạt, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả; gắn với tuyên truyền việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát triển kinh tế - xã hội và phòng chống dịch Covid-19.

Nội dung tuyên truyền tập trung phản ánh tình hình kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022; kết quả công tác phòng chống dịch Covid-19 thời gian qua, quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ và giải pháp trong thời gian tới, đồng thời biểu dương sự nỗ lực của các cấp, các ngành, cơ quan, tổ chức, donh nghiệp và cá nhân trong thực hiện các giải pháp về phòng, chống dịch Covid-19; chú trọng thông tin, tuyên truyền về quá trình thể chế hóa nội dung Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết của Trung ương và các kết luận của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII, Nghị quyết của Quốc hội…Thông tin đối ngoại về những thành tựu đổi mới của đất nước, lịch sử, truyền thống văn hóa của dân tộc; quảng bá hình ảnh Việt Nam hòa bình, hợp tác và phát triển, củng cố quan hệ đối ngoại của Việt Nam với các đối tác, nâng cao vị thế, uy tín của Việt nam trên trường quốc tế; khơi dậy và bồi đắp khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Để Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống các sở, ban ngành, đoàn thể và các huyện, thành ủy căn cứ tình hình thực tiễn triển khai công tác tuyên truyền thực hiện Nghị quyết với hình thức phù hợp./.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Hội nghị tổng kết công tác quản lý tần số vô tuyến điện năm 2023(01/12/2023 10:03 SA)

Tập huấn bồi dưỡng kiến thức thông tin đối ngoại và kiến thức về nâng cao năng lực thông tin báo...(03/04/2023 10:22 SA)

Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ...(13/02/2023 9:39 SA)

Chỉ thị của Bộ Thông tin và Truyền thông về định hướng phát triển ngành Thông tin và Truyền thông...(02/02/2023 9:36 SA)

Chỉ thị về định hướng phát triển ngành Thông tin và Truyền thông năm 2023 và giai đoạn 2024 – 2025 (31/01/2023 3:59 CH)

    29 người đang online
    °