Công nhận Vùng sản xuất giống thuỷ sản ứng dụng công nghệ cao An Hải - Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận