Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản Trụ sở Bảo hiểm xã hội huyện Ninh Sơn