Công nhận Vùng sản xuất tôm giống bố mẹ ứng dụng công nghệ cao Sơn Hải - Phước Dinh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận