Họp Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025

Ngày 16/11/2023, đồng chí Nguyễn Long Biên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì họp Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025 để nghe báo cáo kết quả triển khai thực hiện, tiến độ giải ngân vốn và xem xét, giải quyết các vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Đồng chí Nguyễn Long Biên, PCT UBND tỉnh chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo tỉnh

 

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tính đến ngày 30/10/2023 toàn tỉnh đã giải ngân vốn đầu tư phát triển đạt 73% kế hoạch (thuộc top đầu cả nước, bình quân cả nước đạt 55%) và vốn sự nghiệp đạt 36% kế hoạch; các cơ chế chính sách về thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia cơ bản hoàn thiện, bảo đảm cơ sở pháp lý để đẩy nhanh tốc độ triển khai thực hiện trong thời gian tới. Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh còn nổi lên một số hạn chế, khó khăn như: Kết quả giải ngân vốn Chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt là giải ngân vốn sự nghiệp mặc dù có nhiều chuyển biến, nhưng vẫn chưa đạt mục tiêu đề ra; việc huy động nguồn lực từ doanh nghiệp, các tổ chức, đóng góp của người dân cá nhân khác và nguồn vốn đối ứng của địa phương còn nhiều khó khăn; một số chủ đầu tư chưa chủ động chuẩn bị tốt công tác hoàn thiện thủ tục các dự án đầu tư theo quy định; một số cơ chế, chính sách ban hành còn chậm, trong đó có một số quy định ban hành nhưng chưa phù hợp với tình hình thực tế và tiếp tục được rà soát, sửa đổi, bổ sung...

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Long Biên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự cố gắng của cơ quan thường trực Chương trình, các Sở, ban, ngành liên quan và các địa phương trong quá trình tham mưu triển khai thực hiện các Chương trình trong thời gian qua.

Đồng thời, để đẩy mạnh triển khai hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia trong thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt, quyết tâm triển khai đồng bộ các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia. Giao các cơ quan Thường trực từng Chương trình chủ trì, phối hợp với các cơ quan chủ dự án thành phần và các cơ quan liên quan giải quyết các khó khăn, vướng mắc của các địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện; các Chủ đầu tư được giao kế hoạch vốn khẩn trương rà soát danh mục, dự án về tính khả thi, hiệu quả, khả năng giải ngân để đề xuất cấp có thẩm quyền điều chỉnh, quyết định kịp thời, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, tránh lãng phí nguồn lực của ngân sách Nhà nước; tập trung giải ngân các nội dung, hoạt động, dự án đã có đủ căn cứ, cơ sở pháp lý để triển khai thực hiện theo đúng quy định, tuyệt đối không để dồn vốn vào cuối năm; đẩy mạnh công tác phối hợp hoạt động giữa các Sở, ban, ngành và địa phương trong việc triển khai thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn; tích cực chia sẻ, trao đổi thông tin, học hỏi kinh nghiệm với các địa phương;  tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia tại các địa phương để kịp thời tháo gỡ khó khăn, phấn đấu giải ngân vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 đạt kết quả cao nhất…

Hồng Chung