Kết quả Bộ chỉ số 766

Kết quả xếp loại, đánh giá chất lượng giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận tháng 10/2023

Thực hiện Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Bộ Chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính (TTHC), dịch vụ công trực tuyến theo thời gian thực trên môi trường điện tử (Bộ Chỉ số 766).

Kết quả đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp của tỉnh Ninh Thuận

 

Qua rà soát, tổng hợp số liệu của tỉnh Ninh Thuận trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn), tại mục “Kết quả đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp của Bộ, ngành, địa phương”. Trên cơ sở theo dõi, tổng hợp, so sánh và phân tích các tiêu chí đánh giá chất lượng giải quyết TTHC của cơ quan hành chính các cấp của tỉnh trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận công khai kết quả xếp loại, đánh giá chất lượng giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông của cơ quan hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh trong tháng 10/2023 (đính kèm Bảng xếp loại, đánh giá cụ thể). Số liệu được sử dụng làm căn cứ đánh giá, xếp loại tại thời điểm 19h30’ ngày 01/11/2023.

Cao Tuấn