PHÁT ĐỘNG ĐỢT THI ĐUA CAO ĐIỂM 90 NGÀY, ĐÊM GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023