LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH TUẦN THỨ 45/2023 (điều chỉnh) (Từ ngày 06/11 đến ngày 10/11/2023)