Sở Tài chính : Chuyển đổi số là nhân tố quan trọng góp phần cho sự phát triển Ngành Tài chính

Xác định chuyển đổi số là nhân tố quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, thời gian qua Sở Tài chính tỉnh Ninh Thuận đã tập trung chỉ đạo công tác chuyển đổi số tại đơn vị và tham mưu cho Tỉnh uỷ để tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác tài chính; đồng thời sở Tài chính chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của xã hội, góp phần trong công tác chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh từng bước thành công.

Căn cứ Kế hoạch số 02-KH/BCĐCĐS, ngày 9/3/2023 của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh về hoạt động của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Ninh Thuận năm 2023; Kế hoạch số 956/KH-BĐHCĐS ngày 16/03/2023 của Ban Điều hành chuyển đổi số tỉnh Triển khai thực hiện chuyển đổi số năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Trong 9 tháng đầu năm 2023, 100% thủ tục hành chính của Sở Tài chính đạt mức độ 4, được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động.

Với mục tiêu tập trung hoàn thiện Hạ tầng số, nhất là sử dụng cơ sở dữ liệu dùng chung và chuyên ngành tạo nền tảng phát triển Chính quyền số bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, góp phần đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cấp ủy chính quyền, cơ quan trong hệ thống chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân trên địa bàn tỉnh. Nâng cao chỉ số chuyển đổi số (DTI) tỉnh Ninh Thuận năm 2023 thuộc nhóm khá của cả nước. Và việc ứng dụng các phần mềm, trang điều hành đã mang lại lợi ích thiết thực trong việc giảm thời gian, tăng hiệu quả trong công tác chỉ đạo điều hành cũng như triển khai các nhiệm vụ chuyên môn.

Những kết quả đáng ghi nhận

Trong 9 tháng đầu năm 2023, Sở Tài chính tỉnh đã tiếp nhận, cập nhật và luân chuyển xử lý 16.644 văn bản đến; dự thảo văn bản, ký duyệt và phát hành 3.517 văn bản đi trên phần mềm. Các phòng thuộc Sở đã tiếp nhận, cập nhật, chuyển xử lý văn bản đến và dự thảo văn bản, ký duyệt, phát hành văn bản đi trên phần mềm đạt tỷ lệ 100%. 9 tháng đầu năm 2023, 100% thủ tục hành chính của Sở Tài chính đạt mức độ 4, được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động.

Đến nay sở Tài chính đã triển khai ứng dụng phần mềm theo dõi văn bản chỉ đạo điều hành của Ủy ban: Sở Tài chính tiếp nhận 307 văn bản trên phần mềm, đã chỉ đạo xử lý và cập nhật 290/307 văn bản được giao trên phần mềm theo đúng quy trình, thời gian quy định, còn 17 văn bản đang trong thời hạn xử lý. Tỷ lệ báo cáo định kỳ, báo cáo thống kê về kinh tế xã hội phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh được thực hiện qua hệ thống báo cáo điện tử của tỉnh; kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa hệ thống báo cáo tỉnh Ninh Thuận với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ đạt 100%.

Sở Tài chính tổ chức các lớp tập huấn  sử dụng phần mềm cơ sở dữ liệu về giá trên địa bàn tỉnh.

Sở Tài chính tiếp tục ký kết với VNPT Ninh Thuận về nâng cấp hệ thống mạng số liệu chuyên dùng phục vụ cơ quan nhà nước đáp ứng chương trình chuyển đổi số nhằm tăng cường công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin; thúc đẩy kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu các cơ quan, đơn vị, địa phương theo chủ trương của UBND tỉnh.

Sở đã triển khai, khai thác và sử dụng phần mềm cơ sở dữ liệu giá mang lại hiệu quả cho công tác quản lý giá; triển khai kết nối cơ sở dữ liệu giá trên địa bàn tỉnh vào Cơ sở dữ liệu Quốc gia về giá đặt tại Bộ Tài chính, phù hợp với lộ trình triển khai Cơ sở dữ liệu Quốc Gia về giá giai đoạn 2 của Bộ Tài chính; sở Tài chính phục vụ kịp thời công tác quản lý nhà nước về giá, điều hành kinh tế, điều tiết giá của Nhà nước trên địa bàn tỉnh; Công khai thông tin về giá theo quy định của pháp luật; Công khai, minh bạch thông tin về giá, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân khai thác dữ liệu để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần làm lành mạnh giá cả thị trường.

        Thực hiện Quyết định số 32/2023/QĐ-UBND ngày 21/6/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh và tổ chức tập huấn phần mềm Cơ sở dữ liệu về giá trên địa bàn tỉnh vào ngày 28/7/2023 theo Thông báo số 2810/TB-STC ngày 26/7/2023 của Sở Tài chính, với mục tiêu quản lý được cơ sở dữ liệu về giá tập trung, thống nhất, an toàn; dễ dàng theo dõi và quản lý, vừa mang tính hiệu quả và tính chính xác cao từng bước giúp giảm tải công tác quản lý. Nâng cao khả năng phục vụ tốt cho công tác tổng hợp, báo cáo liên quan tới giá và quá trình thực thi các chính sách của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh được thuận lợi, kịp thời.

Về công tác bố trí nguồn kinh phí thường xuyên triển khai thực hiện Đề án 06/CP tại địa phương năm 2023. Trên cơ sở hồ sơ lập dự toán nhu cầu kinh phí chi thường xuyên năm 2023 triển khai thực hiện Đề án 06/CP của các cơ quan, đơn vị và khả năng cân đối của ngân sách địa phương năm 2023, Sở Tài chính đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí sự nghiệp từ nguồn NSNN năm 2023, kết dư ngân sách tỉnh năm 2021 và tăng thu năm 2023 với hơn 15,5 tỷ đồng để thực hiện nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin, đề án 06/CP của Chính phủ. Trong đó: Sở Thông tin và Truyền thông số tiền 13,056 tỷ đồng đảm bảo ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số, bảo đảm an ninh, an toàn thông tin mạng và thực hiện chuyển đổi số tỉnh; Sở Tư pháp số tiền 800 triệu đồng cho thực hiện các nhiệm vụ của chuyển đổi số năm 2023 của ngành; Sở Khoa học và Công nghệ số tiền 1 tỷ đồng để thực hiện hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa theo kế hoạch số 1061/KH-UBND ngày 22/3/2023 của UBND tỉnh về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; Bố trí kinh phí trang bị 198 thiết bị đọc chíp, QR Code trên thẻ căn cước công dân cho 07 huyện, thành phố và sở y tế số tiền 792 triệu đồng; Bố trí kinh phí đầu tư mua sắm trang thiết bị thu nhận hồ sơ định danh điện tử cho Công an tỉnh số tiền 151,8 triệu đồng; Giao bổ sung số tiền 505 triệu đồng cho các Cơ quan, đơn vị để thực hiện chính sách hỗ trợ hỗ trợ công chức chuyên trách công nghệ thông tin năm 2023 theo Quyết định số 274/QĐ-UBND ngày 30/5/2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc phê duyệt danh sách cán bộ, công chức, viên chức chuyên trách công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh.

Cán bộ sở Tài chính hướng dẫn người dân, doanh nghiệp khai báo sử dụng ứng dụng công nghệ.

Ngoài ra, Sở Tài chính đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 02/2023/QĐ-UBND ngày 09/1/2023 quy định mức ưu đãi phí, lệ phí khi thực hiện thủ tục hành chính bằng hình thức trực tuyến trên địa bàn tỉnh gồm các khoản: lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam; phí thẩm định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp; phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống.

Sở Tài chính đã hoàn thiện hồ sơ gửi Sở Tư pháp thẩm định để tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp cuối năm 2023, dự kiến có thêm 12 loại phí, lệ phí sẽ được giảm khi thực hiện thủ tục hành chính bằng hình thức trực tuyến. (Sở Tài chính đã ban hành văn bản số 3262/STC-NS ngày 25/8/2023 gửi  lấy ý kiến các Sở ngành; Sở Tài chính đã có văn bản số 3686/STC-NS ngày 22/9/2023 gửi  lấy ý kiến các Sở ngành và đang tổng hợp trình Sở Tư pháp thẩm định trước khi trình UBND tỉnh tham mưu dự thảo Nghị quyết)

Bên cạnh đó, sở Tài chính đã chủ động phối hợp với các Sở, ngành, địa phương đề xuất danh mục phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh và mức giảm thu để xây dựng dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 22/2022/NQHĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh quy định mức ưu đãi phí, lệ phí đối với người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính bằng hình thức trực tuyến trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Ngoài những kết quả đạt được, sở Tài chính vẫn còn những vướng mắc và khó khăn trong công tác triển khai, thực hiện chuyển đổi số như: Ninh Thuận là tỉnh đang phát triển cũng như hiện nay nền kinh tế chịu ảnh hưởng lớn sau đại dịch Covid-19 và suy thoái kinh tế toàn cầu nên kinh phí dành cho công tác chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh còn hạn chế; Mặt khác do cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin hiện nay chưa được đồng bộ và hiện đại, đường truyền của hệ thống mạng TD-Office có những thời điểm rất chậm và có thời điểm không gửi được văn bản đi làm ảnh hưởng đến công tác chuyên môn; Song song với đó là đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên trách công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh còn mỏng và trình độ vẫn chưa đáp ứng được tất cả mọi yêu cầu nên dẫn tới còn nhiều hạn chế cũng như không phát huy được hết tiềm năng thế mạnh.

PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN 03 THÁNG CUỐI NĂM 2023

Với kết quả 9 tháng đầu năm 2023 đáng ghi nhận cùng với đó là quyết tâm thực hiện tốt công tác chuyển đổi số, sở Tài chính tiếp tục triển khai và thực hiện công tác 3 tháng cuối năm 2023 như sau :

-Tiếp tục thực hiện tuyên truyền có hiệu quả các Nghị quyết, Chương trình, Đề án về Chuyển đổi số của Trung ương và tỉnh.

-Thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 2314/QĐ-UBND ngày 15/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Đề án “Chuyển đổi số tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021- 2025, tầm nhìn đến năm 2030”; Kế hoạch số 02-KH/BCĐCĐS, ngày 09/3/2023 của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh về hoạt động của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Ninh Thuận năm 2023; Kế hoạch số 956/KH-BĐHCĐS ngày 16/03/2023 của Ban Điều hành chuyển đổi số tỉnh về triển khai thực hiện chuyển đổi số năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;

- Thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 590/KH-UBND ngày 15/02/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

- Tăng cường công tác về chuyển đổi số, chính quyền số; quản lý an ninh mạng, bảo mật thông tin, an toàn dữ liệu; đảm bảo tính minh bạch của các dịch vụ công trực tuyến; tổ chức hưởng ứng “Ngày chuyển đổi số tỉnh Ninh Thuận” năm 2023.

Từ những kết quả đạt được đã cho thấy nỗ lực và trách nhiệm của Sở Tài chính Ninh Thuận thời gian qua. Bên cạnh đó thể hiện sự quan tâm lãnh đạo sở Tài chính cũng như của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên trách, đảng viên của sở và các tầng lớp Nhân dân. Qua đó đã góp phần đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận và trở thành xu thế phát triển, là động lực cũng như đây là một trong những đột phá để Ninh Thuận tiếp tục ổn định phát triển trên mọi lĩnh vực./.

TẬP THỂ PHÒNG GIÁ, CÔNG SẢN VÀ TÀI CHÍNH ĐẦU TƯ PHÓ PHÒNG