Triển khai thực hiện Nghị định số 70/2023/NĐ-CP ngày 18/9/2023 của Chính phủ