LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH TUẦN THỨ 39/2023 (điều chỉnh) (Từ ngày 25/9 đến ngày 30/9/2023)