Thông báo đấu giá số 169/TB-HDHĐ ngày 18/9/2023 Quyền sử dụng đất ở đối với thửa đất số 04 (đã chỉnh lý), tờ bản đồ địa chính số 7-(5), phường Bảo An, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận