Công văn số 3638/HĐ ngày 20/9/2023 của Sở Tài chính về việc đề nghị chào giá dịch vụ thẩm định giá đất rừng phòng hộ và rừng sản xuất.