Kết quả triển khai, thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU tại Huyện ủy Ninh Sơn

Thực hiện Quyết định số 1521-QĐ/TU, ngày 28/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 29/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn năm 2030 đối với một số tổ chức đảng. Chiều ngày 14/9/2023, Đồng chí Nguyễn Long Biên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy – Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Tổ trưởng Tổ giám sát, chủ trì buổi giám sát thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU tại Huyện ủy Ninh Sơn, tham gia Đoàn giám sát có các thành viên, gồm: Đồng chí Lê Văn Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy – Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh – Tổ phó Tổ giám sát, Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Sở Tài chỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Tại buổi làm việc, Đoàn giám sát đã thống nhất đánh giá Huyện ủy Ninh Sơn đã thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU;  Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức số, kỹ năng số của cấp ủy, chi bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn đạt được nhiều kết quả; Cơ chế chính sách để thúc đẩy chuyển đổi số được ban hành kịp thời, nguồn nhân lực phục vụ chuyển đổi số từng bước được củng cố và tăng cường; Hạ tầng công nghệ thông tin, hạ tầng số được quan tâm đầu tư, từng bước đáp ứng nhu cầu chuyển đổi số của huyện; Các nền tảng số, cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin dùng chung, huyện đã tích cực khai thác và ứng dụng; Tỷ lệ văn bản được trao đổi, xử lý trên môi trường mạng được nâng lên đáng kể, vượt mục tiêu Nghị quyết 09 đề ra; Dịch vụ công trực tuyến có nhiều chuyển biến tích cực, tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận trực tuyến tăng cao; Giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt được quan tâm chỉ đạo thực hiện; hệ sinh thái công dân số trên địa bàn huyện từng bước được hình thành và phát triển.

Tuy nhiên, Công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức, nâng cao kỹ năng số cho người dân có mặt chưa đáp ứng được yêu cầu; vai trò của Mặt trận và các tổ chức chính trị -xã hội chưa được thể hiện rõ nét; Người dân và doanh nghiệp trên địa bàn huyện chưa quan tâm nhiều về thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình; Hạ tầng công nghệ thông tin, hạ tầng số còn hạn chế, chưa đáp ứng nhu cầu thực tế về ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số của địa phương; Công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng, bảo mật dữ liệu còn hạn chế, bất cập; Phát triển nguồn dữ liệu chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra, một số phần mềm, cơ sở dữ liệu chuyên ngành triển khai chậm như hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai, CSDL ngành xây dựng, CSDL hạ tầng giao thông; Nguồn lực về tài chính đầu tư cho ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số của huyện còn hạn chế.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Long Biên chủ trì buổi giám sát

 

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Long Biên PCT UBND tỉnh đề nghị Huyện ủy Ninh Sơn lưu ý một số nhiệm vụ trong thời gian tới để tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 09-NQ/TU, (1) Chuyển đổi số là nhiệm vụ chính trị quan trọng cả trước mắt và lâu dài, cần phải kiên quyết, kiên trì trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số trên địa bàn huyện; (2) Quán triệt sâu sắc đến cấp ủy, chính quyền, cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị về quan điểm xuyên suốt lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, là động lực, nguồn lực của chuyển đổi số; trong đó xây dựng chính quyền số là động lực chính, then chốt, dẫn dắt việc dần hình thành nền kinh tế số, công dân số, xã hội số; (3) Phát huy mạnh mẽ vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tham gia đẩy mạnh tuyên truyền, vận động thay đổi nhận thức của cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân về chuyển đổi số, nồng cốt là lực lượng đoàn thanh niên; tiếp tục mở rộng phát triển và tổ chức hoạt động có hiệu quả các Tổ công nghệ số cộng đồng; tập trung phổ biến kiến thức, nâng cao nhận thức, kỹ năng số cho người dân; (4) Đẩy mạnh các phong trào thi đua chuyển đổi số, tạo sự quan tâm, tích cực tham gia thi đua của toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong hệ thống cơ quan chính trị - nhà nước, người dân và doanh nghiệp; (5) Chú trọng nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến; phát triển dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử, dữ liệu đất đai, giao thông, xây dựng để phục vụ người dân và doanh nghiệp; (6) Đào tạo, bồi dưỡng, thu hút nguồn nhân lực công nghệ thông tin chất lượng cao sẵn sàng tham gia vào quá trình chuyển đổi số, nâng cao trình độ về nhân lực chuyển đổi số của cán bộ, công chức, viên chức và bồi dưỡng các kỹ năng khai thác, sử dụng các nền tảng số cho Tổ công nghệ số cộng đồng để hỗ trợ, phục vụ người dân trên địa bàn huyện; (7) Xác định một số lĩnh vực cần ưu tiên tập trung thực hiện chuyển đổi số mà huyện có thế mạnh và điều kiện phát triển; (8) Huy động mạnh mẽ các nguồn lực thực hiện chuyển đổi số, chú trọng việc lồng ghép nguồn lực trong từng chương trình, đề án có liên quan; coi trọng nguồn lực đầu tư của doanh nghiệp, xã hội; đầu tư, nâng cấp hạ tầng thiết bị công nghệ thông tin hiện đại và đồng bộ; triển khai đồng bộ mạng băng thông rộng chất lượng cao, nâng cấp mạng di động 4G, thí điểm mạng di động 5G; (9) Xây dựng các chính sách ưu đãi để thúc đẩy phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp ứng dụng công nghệ số, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; đẩy mạnh tiến độ chuyển đổi số trong các doanh nghiệp tại địa phương để nâng cao năng lực cạnh tranh; (10) Triển khai rà soát, xây dựng bổ sung các chương trình, kế hoạch, giải pháp phù hợp để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ được giao của Nghị quyết số 09-NQ/TU theo lộ trình cụ thể đến năm 2025; (11) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết  tại các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc, qua đó kịp thời nắm bắt, có giải pháp chỉ đạo kịp thời, cũng như phát hiện được những mô hình, cách làm hay, hiệu quả để triển khai nhân rộng, tạo điểm nhấn, đột phá của huyện trong công tác chuyển đổi số./.

NV