Kết quả triển khai, thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU tại Sở Giáo dục và Đào tạo

Thực hiện Quyết định số 1521-QĐ/TU, ngày 28/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 29/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn năm 2030 đối với một số tổ chức đảng. Chiều ngày 12/9/2023, Đồng chí Nguyễn Long Biên PCT UBND tỉnh chủ trì buổi giám sát thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU tại Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo, tham gia Đoàn giám sát có các thành viên, gồm: Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Sở Tài chỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Tại buổi làm việc, Đoàn giám sát đã thống nhất đánh giá Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo đã thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU;  Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức số, kỹ năng số của cấp ủy, chi bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động của ngành được thực hiện tốt và có nhiều chuyển biến tích cực; Cơ chế chính sách để thúc đẩy chuyển đổi số được ban hành kịp thời, nguồn nhân lực phục vụ chuyển đổi số từng bước được củng cố và tăng cường; Hạ tầng công nghệ thông tin, an toàn thông tin được quan tâm đầu tư, từng bước đáp ứng nhu cầu chuyển đổi số của ngành, các nền tảng số chuyên ngành thực hiện có hiệu quả; Văn bản xử lý trên môi trường mạng ngày càng được nâng lên, dịch vụ công trực tuyến có nhiều chuyển biến tích cực;  Thanh toán không dùng tiền mặt trong thu học phí được tập trung đẩy mạnh. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện Nghị quyết cũng còn một số hạn chế như: phương pháp, cách thức quán triệt chưa “sinh động”, “hấp dẫn”; dịch vụ công trực tuyến có phát sinh hồ sơ còn thấp, đạt tỷ lệ 22,22%; việc phát triển cơ sở dữ liệu ngành còn rời rạc, chưa khai thác hết hiệu quả của dữ liệu; việc tiếp cận cái mới về chuyển đổi số của cán bộ, công chức, viên chức lớn tuổi còn hạn chế.

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Long Biên PCT UBND tỉnh đề nghị Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo lưu ý một số nhiệm vụ trong thời gian tới để tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 09-NQ/TU, (1) Chuyển đổi số là nhiệm vụ chính trị quan trọng cả trước mắt và lâu dài, cần phải kiên quyết, kiên trì trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số; (2) Chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành để tích hợp dữ liệu, đảm bảo an toàn thông tin nhằm khai thác, vận hành một cách hiệu quả hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin ngành giáo dục và đào tạo đặt tại Trung tâm dữ liệu tỉnh; (3) Phát huy tối đa nội lực của đội ngũ cán bộ phụ trách công nghệ thông tin của Sở, kết hợp với nguồn lực của các trường học để triển khai một cách hiệu quả trong quản lý, điều hành và dạy và học; (4)  Phối hợp với các đơn vị cung cấp giải pháp công nghệ và phần mềm quản lý trường học để cập nhật, điều chỉnh cơ sở dữ liệu nhằm từng bước nâng cao chất lượng nguồn dữ liệu; (6) Đổi mới cách thức và phương pháp quán triệt Nghị quyết của Đảng “sinh động”, “hấp dẫn”, sự quan tâm của cán bộ quản lý trong chuyển đổi số; (7) Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy thực hiện ký số, xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng, nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến toàn trình; (8) Đẩy mạnh hoạt động không dùng tiền mặt trong các hoạt động thu và thanh toán, tạo sự thuận lợi, tiện ích và dễ sử dụng cho phụ huynh và học sinh trong thực hiện giao dịch; (9) Rà soát, bổ sung nội dung kết quả thực hiện các chỉ tiêu được giao trong Nghị quyết số 09-NQ/TU, có giải pháp hữu hiệu và tập trung ưu tiên thực hiện, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu mà Nghị quyết 09 đã đề ra.

Đồng chí Nguyễn Long Biên Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi giám sát

 

NV