Công tác chuẩn bị nội dung trình tại kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2023

Ngày 13/9, đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị nội dung trình tại kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2023.

Ngay từ đầu năm UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 820/KH-UBND ngày 08/3/2023 để các ngành chuẩn bị nội dung xây dựng Nghị quyết trình tại các kỳ họp HĐND tỉnh trong năm 2023 đảm bảo chất lượng về nội dung, quy trình và đúng tiến độ quy định. Bên cạnh đó, trên cơ sở thực hiện các hướng dẫn của Trung ương và từ tình hình thực tiễn, các ngành đã rà soát, đăng ký bổ sung các nghị quyết trình HĐND tỉnh thông qua theo thẩm quyền quy định. Theo báo cáo tổng hợp của Sở Tư pháp, dự kiến có 32 dự thảo nghị quyết sẽ trình tại kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2023.

Tại cuộc họp, các sở ngành là cơ quan chủ trì soạn thảo đã báo cáo tiến độ công tác chuẩn bị các nội dung đã đăng ký trình tại kỳ họp cuối năm 2023.

Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp

 

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, đồng chí Trần Quốc Nam, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành nghiêm túc khắc phục những tồn tại hạn chế mà Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh đã chỉ ra sau mỗi kỳ họp, nhất là chưa đảm bảo thời gian trình theo quy định. Vì vậy, đồng chí yêu cầu với tinh thần chung “Quyết tâm tăng tốc”, “Tăng tốc một cách mạnh mẽ, toàn diện”, tập trung rà soát, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các hồ sơ trình đảm bảo đúng thời gian theo Kế hoạch. Người đứng đầu cơ quan chủ trì tham mưu soạn thảo chịu trách nhiệm toàn diện trong công tác chỉ đạo chuẩn bị, xây dựng và hoàn thiện hồ sơ trình tại các kỳ họp HĐND tỉnh đảm bảo nội dung đạt chất lượng, hiệu quả, đúng quy trình và thời gian quy định. Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tư pháp tiếp tục rà soát, tổng hợp các nội dung đăng ký từ đầu năm đến nay kể cả những nội dung phát sinh, báo cáo Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh theo quy định; thường xuyên theo dõi, tổng hợp những trường hợp chậm trễ gửi về Sở Nội vụ làm cơ sở đánh giá kết quả thực hiện của các Sở, ngành có liên quan, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, gắn với kết quả đánh giá, phân loại và bình xét thi đua khen thưởng đối với các cơ quan, đơn vị cuối năm theo quy định./.

Thanh Bình