Thông báo đấu giá bán tài sản trên đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất của Trụ sở Bảo hiểm xã hội tỉnh, thuộc thừa đất số 27, tờ bản đồ địa chính số 6; nay tương ứng thửa đất số 190, tờ bản đồ địa chính số 6