Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 09 lô đất khu tái định cư