Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Phiên họp thứ 26

Ngày 24/8/2023, Thường trực HĐND tỉnh, khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức phiên họp thứ 26. Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; chủ trì phiên họp. Tham dự có các đồng chí: Phan Tấn Cảnh, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các sở, ban, ngành liên quan.

Tại phiên họp, các đại biểu nghe báo cáo và cho ý kiến dự thảo các nội dung: Kế hoạch tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu, nhiệm kỳ 2021 – 2026; Kế hoạch sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng đoàn HĐND tỉnh; Kế hoạch xây dựng kỷ yếu Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026; Quy định xếp loại hoạt động Tổ đại biểu, đại biểu HĐND tỉnh Ninh Thuận khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026; Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh; báo cáo kết quả thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh tham mưu theo phân công của Đảng đoàn HĐND tỉnh.

Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp

 

Phát biểu kết luận tại phiên họp, đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cơ bản thống nhất với các dự thảo báo cáo nêu trên; theo đó giao Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh lưu ý một số nội dung sau: Về kế hoạch tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tham mưu Đảng đoàn HĐND tỉnh xin ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đối tượng lấy phiếu tín nhiệm trước khi ban hành kế hoạch; Về kế hoạch sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng đoàn HĐND tỉnh thống nhất tổ chức trong tháng 9/2023, đồng thời rà soát, đôn đốc chuẩn bị tổ chức hội nghị đạt kết quả; Về kế hoạch xây dựng kỷ yếu Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026 tham mưu thực hiện kế hoạch, đảm bảo chất lượng, tiến độ; Về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh hoàn thiện báo cáo, trình Thường trực HĐND tỉnh ban hành, gửi đến UBND tỉnh, các Sở, ngành liên quan xem xét, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri theo quy định. Riêng đối với Quy định xếp loại hoạt động Tổ đại biểu, đại biểu HĐND tỉnh Ninh Thuận khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026 giao Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh rà soát, tham khảo các tỉnh, nghiên cứu tham mưu thẩm quyền ban hành, đảm bảo quy định. Đối với các nội dung theo phân công của Đảng đoàn HĐND tỉnh giao các Ban HĐND tỉnh hoàn thiện, tham mưu Đảng đoàn báo cáo Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy để chỉ đạo thực hiện đảm bảo quy định, phù hợp tình hình thực tiễn./.

Thanh Bình