LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH TUẦN THỨ 35/2023 (điều chỉnh) (Từ ngày 28/8 đến ngày 01/9/2023)