LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH TUẦN THỨ 34/2023 (điều chỉnh) (Từ ngày 21/8 đến ngày 25/8/2023)