LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH TUẦN THỨ 33/2023 (điều chỉnh) (Từ ngày 14/8 đến ngày 19/8/2023)