Về việc nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng

Căn cứ Quyết định số 335/QĐ-UBND ngày 23/6/2023 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 21/4/2023 của Chính phủ về một số chính sách, giải pháp trọng tâm hỗ trợ doanh nghiệp chủ động thích ứng, phục hồi nhanh và phát triển bền vững đến năm 2025.

Ngày 08/8/2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông báo số 3027/TB-SKHĐT về việc nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng, với nội dung như sau: “Kể từ ngày 01/9/2023, doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp và đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp được áp dụng hình thức tiếp nhận trực tuyến thông qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp tại địa chỉ http://dangkykinhdoanh.gov.vn và không tiếp nhận bản giấy tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; doanh nghiệp được miễn phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05/8/2019 của Bộ Tài chính và nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích theo địa chỉ đăng ký. Đối với các thủ tục liên quan đến lĩnh vực thành lập mới doanh nghiệp, doanh nghiệp có thể lựa chọn phương thức nộp hồ sơ trực tuyến hoặc hồ sơ giấy tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, theo khả năng, nhu cầu của doanh nghiệp…”

CỔNG THÔNG TIN QUỐC GIA VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

 

Quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc hoặc cần hỗ trợ, các tổ chức, doanh nghiệp có thể liên hệ trực tiếp Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận qua số điện thoại: 0259.3824901 hoặc số 0828.740799 (Bà Trương Thị Tố Hương - Phó Trưởng phòng), số 0909.236136 (Ông Nguyễn Văn Bình - Chuyên viên), số 0909.105916 (Ông Phạm Thanh Tuấn - Chuyên viên) để được hướng dẫn, hỗ trợ./.

Cao Tuấn