Đồng chí Lê Huyền – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo, đôn đốc công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 một số dự án thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chiều ngày 27/7, đồng chí Lê Huyền – Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo, đôn đốc công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 một số dự án thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cùng tham dự có Lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương, các Chủ đầu tư thực hiện các dự án.

Theo báo cáo của các Chủ đầu tư, kế hoạch vốn phân bổ năm 2023 giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hơn 488,45 tỷ đồng, kết quả giải ngân đến ngày 30/6/2023 được 93,83 tỷ đồng, đạt 19,2%. Đối với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị trực thuộc làm Chủ đầu tư kế hoạch vốn được giao là 93,35 tỷ đồng/10 dự án, đến ngày 30/6/2023 tổng số giải ngân các dự án là 23,19 tỷ đồng, đạt 25%; vốn thực tế cấp cho Sở năm 2023 là 53,21 tỷ đồng, tỷ lệ giải ngân vốn thực tế cấp đạt 44%. Dự kiến giải ngân đến ngày 30/9/2023 đạt 50% kế hoạch và đến hết năm 2023 đạt 100% kế hoạch giao. Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thuỷ lợi được giao làm chủ đầu tư dự án Nâng cấp, sửa chữa hồ chứa nước Trà Co và Phước Nhơn thuộc nguồn vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, tính đến thời điểm hiện tại, đã giải ngân 8,44/34 tỷ đồng; khả năng thực hiện 9 tháng là 15,77 tỷ đồng và giải ngân đạt 100% trong năm nay.

Đồng chí Lê Huyền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp

 

Để đảm bảo hoàn thành tốt công tác giải ngân nguồn vốn năm 2023, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Huyền chỉ đạo các Chủ đầu tư chủ động phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành, địa phương giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc tại các dự án, trường hợp vượt thẩm quyền kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện; đối với các dự án đang triển khai thi công, lập kế hoạch triển khai chi tiết, cụ thể để theo dõi, giám sát, đôn đốc kịp thời tiến độ thi công; đối với các vướng mắc trong công tác cập nhật quy hoạch, kế hoạch, danh mục thu hồi đất để thực hiện các dự án, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, Sở Tài nguyên và Môi trường để rà soát, cập nhật kịp thời, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân để tạo sự đồng thuận trong quá trình thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án./.

Hữu Tín