Cuộc thi Tìm hiểu Luật phòng, chống ma túy do Bộ an phát động