Tình hình kinh tế-xã hội tháng 01 năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2023

Báo cáo số 30/BC-UBND ngày 09/02/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về báo cáo Tình hình kinh tế-xã hội tháng 01 năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2023