Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội Quý I và một số nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2023

Báo cáo số 81/BC-UBND ngày 12/04/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội Quý I và một số nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2023