Tình hình kinh tế-xã hội tháng 4 năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2023

Báo cáo số 107/BC-UBND ngày 16/5/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về báo cáo Tình hình kinh tế-xã hội tháng 4 năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2023