Tình hình kinh tế-xã hội tháng 5 năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2023

Báo cáo số 131/BC-UBND ngày 09/6/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về báo cáo Tình hình kinh tế-xã hội tháng 5 năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2023