Tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023

Báo cáo số 162/BC-UBND ngày 10/7/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về báo cáo tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023