Công bố thông tin theo Nghị định số 47/2021/NĐ-CP (về việc xếp hạng doanh nghiệp đối với Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận)