Phê duyệt danh sách cán bộ, công chức, viên chức chuyên trách công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2023 được hưởng hỗ trợ theo Quyết định số 87/2022/QĐ-UBND ngày 31/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh