Thông báo Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản

Thông báo số 389/TB-TTPTQĐ ngày 26 tháng 5 năm 2023 của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản